جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


58 تصرف عدوانی
29/2/1373

بسمه تعالی
معاونت اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور

سلام علیکم احتراما" به استحضار می رساند معاونت قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن ارسال پرونده های مربوط عنوان دادستان معظم کل شور، اظهارنظر نموده که دادنامه های شماره 29107/2/73 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرضا مخالف موازین قانونی شرعی هستند و به تجویز بند2 ماده 18و ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تقاضای نقض می باشند0 با توجه به وصول پرونده ها از خلاصه نکات لازمه گزارش تهیه و سپس اظهارنظر می شود0 طبق دادنامه شماره 29107/2/73 معترض (آقای ه ح 0) به خلع ید از شهت هزار متر مربع زمین وقلع وقمع مستحدثات محکوم شده که قسمت هایی ازدادنامه عینا" درج می شود: ((دعوی خواهانها به طرفیت خوانده و باستناد محتویات پرونده کلاسه 000 و مفاد رای شماره 12226/9/57 دادگاه شهرستان شهرضا که به گواهی دفتر دادگاه مورد اعتراض محکوم علیه قرار نگرفته است به خواسته خلع ید از000 و چنین توضیح داده که مالک و متصرف ملک مذکور که در حدود سیصد متری 000 می باشدوخوانده این ملک را غاصبانه تصرف نموده است 0 لذا تقاضای صدور رای بشرح خواسته 000 خوانده با ارسال لایحه ای 000 دفاعا" عنوان داشته است که برابر سند عادی مورخ 1/10/1366 این ملک را از مالکین اصلی مزرعه فضل آباد خریداری نموده است 0 همچنین به شهادت فروشندگان در پرونده کیفری مستمسک شده است 0 دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا استعلام کرده 000 اعلام داشته اند دولت ایران به نمایندگی سازمان زمین در تاریخ 27/2/54 تقاضای ثبت این پلاک را نموده آگهی نوبتی منتشر و از طرف م 0س 0 و غیره مورد واخواهی واقع شده و پس از رسیدگی در دادگاه منجر به صدور رای شماره 12266/9/57 شده است 0 همچنین پرونده مورد استناد را مطالبه و بررسی نموده در خصوص شکایت آقایان م 0و م 0س 0 علیه ف 0 (ه)ج 0 مبنی بر تصرف عدوانی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم قرار منع پیگرد صادر شده است و در جریان رسیدگی مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشارالیه صریحا" اظهارنظر نموده که زمین مورد اختلاف در محدوده زمین موضوع دادنامه شماره 12226/9/57 دادگاه شهرستان شهرضا بوده و زیرسازی و آجرچینی آن جدیداست 000 اقرار نموده اند که زمین منعلق به دولت بوده و از ابطال ثبت دولت توسط خواهانها اطلاع داشته اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به مفاد رای شماره 12226/9/00057 و نظریه کارشناس و نامه اداره ثبت شهرضا خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و به استناد ماده 311 قانون مدنی خوانده را به خلع ید از یک قطعه زمین به وسعت هشت هزار مترمربع با مشخصات فوق وقلع قمع مستحدثات آن و تحویل به 000محکوم می نماید000)) محکوم علیه اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده طی دادنامه شماره 2980/4/73 صادره از شعبه دادگاه حقوقی یک شهرضا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده 0 محکوم علهی عنوان ریاست کل دادگستری استان اصفهان نسبت به دادنام قطعی صادره معرتض شده و مدعی شده چون آقای م 0س 0 مدیر دفتر دادگاه کیفری شهررضا طرف دعوای وی است از سمت خودش سوءاستفاده کرده و رای خلاف حق و عدالت علیه وی صادر شده آقای معاون قضایی پروده های مربوطه را مطالبه و جهت تهیه گزارش به آقای ش0 دادرس محاکم کیفری دو اصفهان ارجاع نموده 0 مشارالیه پس از تهیه گزارش مفادا" به سسقیم بودن آراء صادره از محاکم حقوقی و اینکه احکام صادره از مصادیق ماده 35 قانون 000 هستند اظهارنظر کرده 0 فتوکپی نظریه مذکور ضمیمه پرونده های مربوطه گردیده 0آقای معاونت قضایی رئیس کل دادگستری استان اصهفان ضمن تقدیم پرونده عنوان دادستان معظم کل کشور تقاضای اعمال مواد18و31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده نکته قابل ذکر دیگری ندارد0

نظریه
دادنامه شماره 29107/2/73 صادره از دادگاه حقوقی دوشهرضا مبنی بر محکومیت معترض بر خلع ید و قلع وقمع مستحدثات ودادنامه شماره 2980/4/74 صادره دادگاه حقوقی یک شهرضا ک درتاییددادنامه انشاء شده ، از نظر مبانی استنباط ورعایت مقررات وموازین قانونی (با عنایت به محتویات پرونده بدوی ) فاقدایراد هستند0 علیهذا موجبی جهت درخواست نقض دادنامه های مذکور وجود ندارد0 بنا به مراتب معتقد به رد تقاضا و اعاده پرونده ها به مرجع مربوط هستم
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

جناب آقای 000 همکار محترم
عطف به گزارش و نظریه مورخه 000 جنابعالی اشعار می دارد اولا" نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده م 0س 0 و ع 0 و م 0س 0فرزندع 0 بر علیه ف 0ج 0 در خصوص تصرف عدوانی ملکی واقع در000 جاده کمربندی اعلام شکایت نموده اند که پس از تشکیل پرونده وانجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قانونی دادسرای شهرضا مبادرت به صدور قرار منع پیگرد نموده که شاکیان نسبت به قراراعتراض نهایتا" دادگاه کیفری 2 اصهفان و دادگاه کیفری یک اصفهان اعتراض شاکیان را رد و قرار منع پیگرد تایید و قعطی گردیده است که م 0س 0 فرزند ع 0 بر علیه ف 0 ج فرزندا0 در خصوص خلع ید هشت جریب ملک وقلع وقمع مستحدثات اعلام شکایت نموده اند که دادگاه حقوقی 2 شهرضا در وقت فوق العاده مبادرت به صدور خلع ید نموده و مبادرت به حکم قع وقمع مستحدثات را هم نموده خوانده به رای صادره اعتراض نموده اعتراض ه ج 0 اجمالا" این است اینجانب به موجب یک فقره قولنامه عادی مورخه 1/10/1366 که به امضاء خورده مالکین مزرعه ف 0 رسیده مقدار8 جریب از اراضی مزرعه یاد شده را خریداری کرده که در آن به کشاورزی و زراعت مشغول شوم و از این طریق امرار معاش می کنم با قید اینکه قبل از خرید1/10/66 تصرفات عدیده نسبت به اراضی مورد نظر داشته در راه آبادی زمین مذکور متحمل رنج و زحمت زیادی شده و هزینه های درخور توجه ای صرف کرده ام لکن خواهانهای پرونده بدون هیچگونه مدرک و مجوزی در صدد اقامه دعوی برآمده و به عناوین مختلف سعی در جلوگیری از ادامه کشاورزی و حتی امرار معاش اینجانب گردیده اند ثانیا" باتوجه به جمیع اوراق پرونده صرف اعتراض به ثبت دولت و قبول اعتراض بدون انجام اقدامات قانونی بعدی ثبت مالکیت خواهانها با توجه به اینکه طرف مقابل ف 0ج 0 نیز مدعی تصرفات عدیده ومدعی مالکیت وخریداری ملک موصوف است به نظرنمی رسد نظر به ایکه در زمینه سند عادی ف 0ج 0 مدت تصرفات وی تحقیقات کافی کافی از خورده مالکین مزرعه مزرعه فضل آباد به عمل نیامده و با معاینه محل حدود اربعه زیمن کاملا" مشخص نشده و نتیجه اعتراض خواهانها به ثبت و اقدامات بعدی خواهانها درزمینه پشت ملک مورد بحث از اداره ثبت استعلام نگردیده به علت نقص تحقیقات احکام صادره بر خلاف قواعد و ضبوابط قانونی بوده و مخدوش می باشد عقیده به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده دردیوانعالی کشور دارم با عقیده جنابعالی موافق نیستم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

جناب آقای 000 همکار محترم

اینجانب به نظریه مورخه 8/11/74 خود مبنی برعدم لزوم اعمال ماده 31از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باقی هستم 0چنانچه حضرتعالی بر نظریه مورخه 15/11/74 باقی هستید پرونده جهت ملاحظه معاونت محترم اول دادسرای دیوانعالی کشورتقدیم شود0
دادیاردادسرای دیوان عالی کشور

جناب آقای 0000 همکار محترم

به عقیده خود باقی هستم پرونده را به دادسرای دیوان عالی کشور می فرستم 0 دبیرخانه پرونده به نظر جناب آقای 000معاونت اول محترم دادسرای دیوان عالی کشور برسد0
دادیاردادسرای دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

با توجه به مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و مهلت درخواست اعمال ماده مذکور،علی فرض اینکه درخواست مورخ 8/10/73 متقاضی اعمال ماده 31 قانون مزبور تلقی گردد با عنایت به تاریخ ابلاغ حکم قطعی به وی (5/5/73 و ابلاغ رای مجدد30/5/73) وتاریخ ثبت لایحه مشارالیه (8/10/73) درخواست خارج از مهلت مقرر بوده و در صورتی که درخواست ، به عنوان اعتراض نسبت به دادنامه به استناد بند2 ماده 18 قانون فوق الذکر تلقی شودنظر به اینکه رعایت مقررات این بند( از لحاظ تذکر به قاضی صادرکننده حکم واظهارتنبه ) نشده است علی کلا"القدیرین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور با این وصف مورد نداشته و درخواست رد می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1373/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :