جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ثبت اسناد واملاک

شماره : 61496 تاریخ : 9/7/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
با توجه به اینکه مطابق بند((ب )) تصویبنامه شماره 112082ت 887 مورخ 7/10/1368 که بموجب مصوبه شماره 11824/ت /53 مورخ 25/1/1369 در سال 1369 نیز تنفیذ گردیده هیات محترم وزیران کلیه دستگاههای اجرائی را مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اجرای طرح نقشه های کاداستر نموده است ، علیهذا در مواردیکه اجرای طرح مستلزم ارائه نقشه های تنظیمی سازمان نقشه برداری باشدارائه نقشه الزامی است 0
بدیهی است سازمان نقشه برداری می تواند روش ارائه خدمات ونقشه به دیگر دستگاهها را درچهارچوب وظائف واختیارات خودتدوین نماید0
علیهذا چنانچه دستورالعمل شماره 665020294 مورخ 29/1/1367 سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران بنا به تصمیم مقامات ذیربط در سازمان نقشه برداری نیز مجری باشدبارعایت طریقی که در بندهای ((پ ،ث ،ج )) ردیف (3) این دستورالعمل مشخص شده تحویل نقشه به سازمان ثبت اسناد و املاک بلاایراد است 0 و در این صورت به لحاظ استقلاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنقشه های موردنظربا امضاء رئیس سازمان اخیرالذکر قابل تحویل می باشد0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61496
تاریخ تصویب :
1369/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :