جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مراجع اختصاصی

شماره : 4532 تاریخ :19/4/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظر به اینکه مسئولیت کمیسیون مندرج در قسمت اخیرماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صدور آراءقطعی بوده است و طبق قانون تعینی تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) کمیسیون دیگری مسئول این امر شده است لذا کمیسیون مندرج درقسمت اخیرماده (56) قانون خفاظت و بهره برداری از جنگها ومراتع به لحاظ انتفاء موضوع ، قابل تشکیل نمی باشد0
بعلاوه اصولا" برخی قسمتهای ماده (56) قانون خفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع براساس نظریه شماره 2650 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان ابطال نشده است از جمله مطابق بند(3)نظریه مزبور تصمیمات اکثریت کمیسیون نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد لذاصرف نظراز قانون تعینی تکلیف اراضی اخلتافی ، تصمیمات کمیسیون قسمت اخیرماده (56) قابل اعمال نمی باشد0 چنانچه مهلت یکماهه مندرج در صدرماده مزبور نیز به موجب نظرهی مزبور ابطال شده است 0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4532
تاریخ تصویب :
1369/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :