جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


اوقاف
شماره : 99740 تاریخ : 10/2/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1) نظر به اینکه اراضی موضوع قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 به تصریح ماده واحده این قانون منحصر به اراضی دایر و بایر است که در اختیار غیر مالک قرار گرفته و زمینهای موقوفه ولو آنکه بصورت خاص وقف شده باشند قابل تملیک نبوده اند لذا زمنیهای وقفی موضوعا" خارج از مشول قانون فوق می باشند0
2) بعلاوه قانون فوق به تصریح تبصره (8) آن بنا به ضرورت تصویب و مهلت آن تمدید شده است و بنا برقاعده ( الضرورات تتقدربقدرها ) باید به قدر متیقن اکتفا نمود و اجرای آن در سایر موارد موکول به طی مراحل تصویب است 0
نکته دیگر اینکه اسناد مالکیت بر اراضی موقوفه باید در حدود قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 ابطال گردد0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
99740
تاریخ تصویب :
1369/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :