جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


اوقاف

شماره : 1/610/الف ح تاریخ : 31/4/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
شورای عالی چنانچه برای اداره اموال و هزینه اعتبارات دولت تشکیل شده باشد عضویت نماینده واقف ضرورت ندارد خصوصا" آنکه آنگونه که مقدمه موافقت نامه صراحت دارد دولت اجازه تشکیل انستیتو پاستور را داده است 0
طبیعی است با توجه به اینکه اموال موقوفه نیز در انستیتو پاستور موجود است لازم است موقوفات و عواید آنها با نظر متولی و ناظران موقوفه اداره و مصرف گردد زیرا در قمست اموال وقفی نمی توان متولی را از دخل و تصرف محروم نمود مگر در شرائط خاص و اضطرار که موکول به کسب اجازه از مقام معظم ولایت فقیه است 0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
610
تاریخ تصویب :
1369/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :