جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


اراضی

شماره : 27956 تاریخ : 25/3/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
با توجه به اینکه ماده واحده صراحتا" ناظر به اراضی دائر و بایری است که اسناد مالکیت آنها از طریق مبایعه قابل واگذاری به متصرفین واجد شرایط است و همچنانکه در بند((1)) نظریه شماره 99740 مورخ 10/2/1369 نیز ذکر شده اراضی موقوفه به لحاظ عدم قابلیت تملک توسط غیر موضوعا" از شمول قانون مذکور خارج می باشند و مسئله مالکیت یا عدم ملاکیت موقوف علیهم مطرح نشده ، هرچند مالکیت موقوف علیهم بر عین موقوفه حتی در وقف خاص هم اجمالی نیست کمااینکه حضرت امام خمینی قدس ا000 سره الشریف درمسئله 67در تحریرالوسیله (جلددوم ،صفحه 77) مرقوم داشته اند:
((000 لایبعدان یکون اعتبارالوقف فی جمیع اقسامه ایقاف العین لدرالمنفعه علی الموقوف علیه فلاتصیرملکا"لهم وتخرج عین ملک الواقف الافی بعض صورالمنقطع الاخرکمامر))
لازم به ذکر است که در ماده ((24)) آئین نامه اجرائی نیز وقف علی الاطلاق موردحکم قرار گرفته وبدین جهت ناظربروقف خاص هم می باشد0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27956
تاریخ تصویب :
1369/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :