جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


اراضی

شماره : 59294 تاریخ : 8/7/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظر به اینکه واگذاری اراضی به موجب ماده واحده قانون واگذاری اراضی بایر ودایر000 مصوب 8/8/1365 در قالب عقد بیع صورت می گیرد و مطابق ماده (356) قانون مدنی توابع عرفی مبیع داخل در بیع و متعلق به مشتری است لذا در مواردی که تاسیس ات ، ماشین آلات وادوات کشاورزی و غیره از توابع عرفی مبیع محسوب می شود به تبع اراضی قابل تملیک به منتقل الیه خواهد بود و لذا مفاد تبصره (1)ماده (8) آئین نامه د رحدود ماده (256) قانون مدنی بلاایراد است 0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59294
تاریخ تصویب :
1369/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :