جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


اراضی

شماره : 91448 تاریخ :16/10/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1) چنانچه مالک در واگذاری زمین بقدر نصاب مقرر هیچگونه دخالتی نداشته باشد با توجه به عدم تحقق استفاده از مزایای مواد (6و8) قانون اراضی شهری ، مالکین مزبور می توانند از حدنصاب مقرر در ماده (7) قانون زمین شهری استفاده نمایند0
2) در صورتیکه ماکل در واگذاری زمین معلقه تا حد نصاب مقرر به هر نحو دخالت ارادی نموده باشد استفاده موضوع ماده (7) محقق گردیده ونامبرده نمی تواند مجددا" از تسهیلات مقرر در قانون استفاه نماید0
بدیهی است نسبت به تصرف عرصه زمینهای مواتی که زائد بر نصاب مالکانه بوده و مطابق تبصره ماده یک لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری ومواد(6و8) قانون اراضی شهری و ماده (7) قانون زمین شهری ، متعلق به دولت است و بایستی وفق مقررات قانون اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1365موردتصمیم گیری شود0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91448
تاریخ تصویب :
1369/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :