جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


بتاریخ 8/3/78 کلاسه پرونده 77/2141006 شماره دادنامه 9317/3/78

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : 1 عبدالله 2 علی 3 کبری بنشانی ولنجک ....
خوانده : جعفر واثق بنشانی جاده قدیم مهرآباد ....
خواسته : افزایش مال الاجاره

رای دادگاه :
در خصوص دعوی آقایان عبدالله علی صادق پری نژاد فرزندان عزیز و خانم کبری پری نژاد بطرفیت آقای جعفر واثق بخواسته افزایش مال الاجاره از تاریخ تنظیم دادخواست بمبلغ پانصد هزار ریال طبق موضوع اجاره نامه عادی 1/9/1264 مستاجر یکباب سالن جهت چراغسازی از پلاک 828/831 رفرعی از اصلی 2397 ملکی خواهانها را اجاره که طبق نامه مورخ 1/7/1374 اجاره ماهیانه بملغ یکصدو هشتاد هزار ریال ترقی داده شده و با گشذت سه سال ازتاریخ توافق قبلی و با توجه به تورم درخواست تعیین اجاره بهای عادلانه و حکم بپرداخت مابه التفاوت و خسارات وارده از تاریخ دادخواست را نموده اند که لوایح وارده بشماره های 1082/7/77و16136/12/77 خاهانها درخواست جلب نظر کارشناس را می نمایند که با عنایت به لزوم جلب نظر کارشناس در اصدار رای دادگاه با عنایت به صدرماده 242 قانون آئین دادرسی مدنی تصمیم مورخه 16/12/77 قرار ارجاع امر بکارشناس اصدار که قرار صادره طبق مواد21 قانون ماردالذکر به خواهانها ابلاغ قانونی گردیده تا ظرف مدت نسبت به پرداخت حق نسبت به علی الحساب به کارشناس اعزام نمایند که خواهانها وصف ابلاغ از پرداخت وجه علی الحساب هزینه کارشناسی استنکاف نموده و دادگاه به صراحت اخیرا ماده 259 قانون آئین داردسی مدنی قرار ابطال دادخواست نامبردگان را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری وطرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراستان تهران است 0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
317
تاریخ تصویب :
1378/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :