جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بتاریخ 12/1/78 پرونده کلاسه 77/1006/323شماره دادنامه 9336/3/78

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : 1 حسنعلی ....
خوانده : 1 - ورثه بیوک نورآذر 1 - بانو شمس صمدی 3 - ناهید اخوان همگی بنشانی ....
2 - آقای احمد ....
خواسته : الزام به تعمیر اساسی عین مستاجره

رای دادگاه :
ماحصل خواسته آقای حسنعلی ابراهیمی بطرفیت 1 - احمد نورآذر 2 - ورثه مرحوم بیوک افروز (شیرفروش ) بانو ناهید اخوان مبتنی بر الزام خواندگان به تعمیر اساس عین مستاجره جزء پلاک ثبتی 1/2127 بخش یک تهران خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود اعلام میدارد براساس قرارداد اجاره تنظیمی مضبوط در پرونده یک باب سالن جهت اشتغال به حرفه فلزکاری اجاره نموده ، لکن ساختمان کارگاه بلحاظ سپری شدن مدت مدیدی از ساخت بنای آن فرسود و نیاز به مخارج اساسی دارد از اینرو با جلب نظر کارشناس و تقاضای رسیدگی نموده است خوانده ردیف اول با حضور در جلسه دادرسی اعلام میدارد خواند ه سرقفلی ملک را از شخص دیگری خریده است که مالک بوده و من از آن مالک خریداری کرده ام من ادعای مالکیت ندارم و بخشیدم ورثه مرحوم بیوک افروز با ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی از دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند دادگاه ازتوجه به جری تشریفات قانونی انجام گرفته و محتویات پرونده عقیده دارد
1 - پلاک ثبتی اعلام از ناحیه خواهان در دادخواست تنظیمی مغایر با پلاک ثبتی مندرج در قراردداد تنظیمی میباشد و بنظر میرسدتنظیم آن مبتنی بر اشتباه بوده است
2 - دفاع خوانده ردیف اول با توجه به وصول پاسخ استعالم ثبتی ومفاد قرارداد که اعلام میدارد مالکیتی ندارد وجاهت قانونی نداشته و ندارد
3 - با توجه به وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین و نظر به پاسخ استعلام ثبتی که پلاکهای فوق التوصیف در مالکیت مشاع خواندگان بوده و نظر به مفاد نظریه اعلامی کارشناس مربوطه و اینکه ایراد و اعتراضی در این زمینه بعمل نیامده است وایضا" هیچگونه مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه نداشه و با متابعت و پذیرش نظریه کارشناس تا حدود مفیده مستندا" به ماده 20 قانون موجر و مستاجر 1 - حکم به الزام خواندگان به تعمیرات اساسی در مورد اجاره بشرح نظریه صادر و اعلام میگردد و نظر به اینکه مستاجر حسب دستور مورخ 21/2/76 دادگاه وقت اقدام به تعمیرات لازم نموده است مستندا" به قسمت اخیر ماده 21 قانون مرقوم مخارج بعمل آمده تا شش ماه بحساب موجرین منظور خواهند شد 2 - درخصوص مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت مخارج بعمل آمده ازسوی خواهان با توجه به مفاد نظریه کارشناس که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال را جهت تعمیرات اعلام نموده مازاد بر آن محکوم به ردمیباشد 3 - در خصوص خسارت و هزینه دادرسی نظر باینکه خواهان مراتب را مورد تقاضا و رسیدگی قرار نداده دادگاه مواجهه با تکلیف میباشد رای صادره ظرف بیست روز نسبت بخوانده ردیف اول پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر و نسبت به خواندگان دیگر غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و متعاقب آن قابل تجدیدنظر خواهد بود0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران نجفی نژاد
132

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
336
تاریخ تصویب :
1378/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :