جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


بتاریخ 9/3/78 پرونده کلاسه 77/1006/656 شماره دادنامه 16360/3/78

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : ولی ذوالقدر ....
خوانده : ابوالحسن ....
خواسته : تعدیل اجاره بها یک باب مغازه

رای دادگاه :
ماحصل دادخواست آقای وی ذوالقدر بطرفیت ابوالحسن محبوبی مبتنی است بر تعدیل اجاره بها یک باب مغازه از مبلغ 2000 ریال به مبلغ 000/50 ریال با جلب نظر کارشناسی در پلاک ثبتی 15368/2بخش دوازده تهران خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادرسی اعلام میدارد پلاک ثبتی فوق الاشعار را بموجب قرارداد مورخه 19/6/1369 از آقای رضا کیهانی زمان که مشتمل بر واحد مسکونی و دو باب مغازه میباشد خریداری نموده است و خوانده یاد شده متصرف یکباب مغازه مستاجر وی تلقی لذا تقاضای تعدیل اجاره بهاء بشرح اعلامی گردیده است خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضرنگردیده و دفاعی نیز بعمل نیاورده است دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل کافی ندانسته و بجهات ذیل مردود میداند زیرا :
1 - حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه که مفادآن دلالتی بر مالکیت خواهان بر رقبه موصوف ندارد
2 - هیچگونه دلیلی که دلالت بر وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین بوده باشد، اقامه وارائه نگردیده تا بتوان بر اساس آن وشرایط لازم در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نمود.
بناء علیهذا خواسته خواهان با وصف قطعی قابلیت استماع نداشته به رد دعوی اظهارنظر میگردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
360
تاریخ تصویب :
1378/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :