جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


بتاریخ 8/3/78 پرونده کلاسه 1006/406 شماره دادنامه 364

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : حسین ....
خوانده : 1 اسدالله ....
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور مینماید0

رای دادگاه :
بشرح دادخواست تقدیمی آقای حسین .... بطرفیت آقای اسدالله .... دائر بر مطالبه مبلغ 2500000 ریال بابت دو طغری سفته به شماره خزانه داریکل 550064و919753 بدوا" بصدور قرار تامین خواسته خواهان بشرح دادخواست اعلام میدارد خوانده بموجب استناد مدرکیه به وی بدهکار بوده و تا کنون نسبت به اداء دین اقدام ننموده وبا تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به موضوع معنونه را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اعلام میدارد سفته های موصوف بطور امانت به خواهان داده شده مضاف بر اینکه از ایشان نیزطلبکارمیباشددادگاه از توجه به دلائل خواهان در ذیحق بودن در طرح دعوی و ایضا" نظر باینکه خوانده هیچگونه دلیل و مدرکی که حکایت از امانی بودن سفته های فوق الاشعار بوده باشد ارائه ننموده است و با فرض اینکه از خواهان طلبکار باشد میتواند نسبت به اثبات مدعای خوداقامه دعوی نماید لذا بلحاظ عدم ارائه واقامه دلیل نسبت به ارتفاع اشتغال ذمه از سوی خوانده و با استحصاب بقاءدین مستندا" بماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی ، مواد307و309 قانون تجارت و بالحاظ متثنیات دین موضوع تبصره ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 000/2500ریال در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص ، خسارات دادرسی نظر به عدم مطالبه خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد وایضا" با توجه به حکم صادره محکوم له نسبت به تامین محکوم به هدایت قانونی میگرددرای صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
364
تاریخ تصویب :
1378/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :