جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


بتاریخ 2/3/78 کلاسه پرونده 76/1006/271 شماره دادنامه 4383/3/78

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان اشرف رحیمی بنشانی تهران
خوانده : فرهاد ....
خواسته : تخلیه

رای دادگاه :
خواسته خانم اشرف رحیمی بطرفیت آقای فرهاد احمدزاده اردبیلی بخواسته تخلیه ملک مسکونی بلخاظ انقضاء مدت اجاره میباشدخواهان بشرح دادخواست اعلام میدارد خوانده یک طبقه ازپلاک ثبتی 8095/2398 را بمدت یکسال اجاره نموده لکن بلحاظ نداشتن مجوز داندانپزشکی بازداشت و در زندان بسر میبرد قطع نظر از نحوه تنظیم دادخواست در خصوص محل اقامت خوانده وهمچنین استحضار خواهان از وقت رسیدگی و عدم حضور وی دادگاه از توجه به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین مدت اجاره که مورخ 1/11/79 میباشد و نظر به اینکه قرارداد پیوست از جمله مستندات و دلایل خواهان بوده و با توجه به مفهوم مخالف فراز اول ماده 494 قانون مدنی نظر به اینکه مدت قرارداد اجاره و زمان تقدیم دادخواست منقضی نگردیده خواسته خواهان با وصف فعلی قابلیت استماع نداشته و با رد آن اظهار نظرمی گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
383
تاریخ تصویب :
1378/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :