جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بتاریخ 4/3/78 پرونده کلاسه 77/1006/641 شماره دادنامه 285

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی ترهان
خواهان : بهزاد حقی تهران نازی آباد ...
خوانده : محمداحمدعلی نژاد یافت آباد ....
خواسته : مطالبه وجه چک
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین ثبت و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0

رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان بهزادحقی فرزند امان اله بطرفیت خوانده محمدعلی صالح به خواسته مطالبه مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت چکهای شماره 30358965/7/77 بانک مبادرت شعبه تکاب آذربایجان غربی بمبلغ یک میلیون وپانصدهزار ریال 25282262/7/77بانک تجارت شعبه سرپل ذهاب بملبغ یک میلیون ریال بعلاوه خسارات دادرسی با عنایت به فتوکپی مصدق چکهای مذکور و فتوکپی مصدق گواهینامهای عدم پرداخت شماره 34777173/8/77 درخصوص چک شماره 20358965/7/77 در خصوص چک شماره 20282263/7/77 و با توجه باینکه خواهان درموعد قانونی اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت چکهای موصوف نموده که به استناد رای وحدت رویه شماره 10536/7/69 در حکم واخواست میباشد بطرفیت ظهرنویس (خوانده فوق ) طرح دعوی نموده است و نظر باینکه چکهای فوق الاشعار در ید خواهان دلالت بر ذیحق بودن وی میباشد وبا عنایت به طرح دعوی علیه ظهرنویس (خوانده ) و عدم حضور مشارالیه با استحضار از جلسه دادرسی و دفاع از دعوی مطروحه و نظر باینکه دلیلی حکایت از ارتفاع اشتغال ذمه خوانده باشد اقامه وارائه نگردیده و با احراز مدیونیت نامبرده و استحصاب دین با تمسک بماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 315و313قانون تجارت ناظر بماده 249 قانون فوق الذکر و لحاظ مستثنیات این موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 باستناد تبصره ماده 2 همان قانون حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و نه هزار و هفتصدریال بابت هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب و لاضرر در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقبا" ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
285
تاریخ تصویب :
1378/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :