جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


بتاریخ :11/5/78پرونده کلاسه 78/1006/737شماره دادنامه 12761/5/78

مرجع رسیدگی : شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آذر ....
خوانده : مهناز ....
خواسته : تخلیه

تصمیم دادگاه
درخواست خانم آذر وادی زاده بطرفیت مهناز عسگری بخواسته تخلیه یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب شرقی از مجتمع بها بلحاظ انقضاء مدت اجاره میباشد دادگاه با التفات و ملاحظه اصول مستندات و استعلام ثبتی بعمل آمده در خصوص پلاک ثبتی بشماره 17268/1 که طی شماره 307 مورخ 10/5/78 ثبت دفتر لوایح گردیده و احراز رابطه استیجاری فی مابین طرفین ونظربه تاریخ انعقادوانقضاء قرارداد و حکومت قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1376 درمانحن فیه و نظر به اینکه خواهان با تقدیم این درخواست عدم تمایل خودرابر ادامه رابطه استیجاری به منصه ظهور رسانیده است ونظر به فراهم بودن شرایط اتخاذ تصمیم علیهذا دادگاه مستندا" به مواد 1 و 2 و 3 و 9 قانون فوق الاشعار از دستور تخلیه مورد اجاره صادر واعلام میدارد تا اجرای احکام مدنی برابر دستور با استعانت از مامورین نیروی انتظامی نسبت به انجام مورد اقدام نمایند و خواهان مکلف است قبل از اجرای دستور مبلغ 000/000/7 ریال به صندوق سپرده موقت دادگستری ایداع قبض آنرا به اجرای احکام مدنی تحویل و پس از آن عملیات اجرائی آغاز شود0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
761
تاریخ تصویب :
1378/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :