جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


بتاریخ :3/3/78 پرونده کلاسه 77/1006/595 شماره دادنامه 5300/3/78

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای حسین احمدی بنشانی تهران شهرک ولیعصر ...
خوانده : بهروز مصطفوی بنشانی تهران شهرک ولیعصر ...
خواسته : استرداد یک دستگاه سگا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

رای دادگاه
خواسته آقای حسین احمدی بطرفیت آقای بهزاد مصطفوی استرداد یکدستگاه سگا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف میباشد خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خود در جلسه دادرسی اعلام میدارد خوانده یک دستگاه سگا و گیم بازی در تاریخ 25/11/76 از وی کرایه نموده و بعد از یک هفته مشارالیه تقاضای خرید آنرا مینماید و خواهان نیز با فروش آن به مبلغ بیست وهفت هزار تومان موافقت مینماید و در اقامه مدعی میشود ثمن معامله تا کنون پرداخت نگردیده لذا بشرح لایحه تکمیلی دادخواست قبل از جلسه دادرسی تقاضای استرداد و پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف را مینماید خوانده در مقام دفاع بیان میدارد بدوا" دستگاه سگا را اجاره لکن متعاقب آن تقاضای خرید آنرا مینماید لکن بلحاظ معیوب بودن دردست تعمیربوده و قصد فروش آن و پرداخت ثمن معامله را به فروشنده دارد دادگاه ازتوجه به مراتب اعلامی با در نظر داشتن قصد و رضای طرفین در ایجاد یک دعوی حقوقی که پس از توافق فی مابین بایع ومشتری در مبیع و فرصت آن و تحقق بیع پس از ایجاب و قبول و همچنین از نتایج و آثار حاصله مالکیت مشتری بر مبیع ومالکیت بایع بر ثمن خواهد بود وبا توجه به مفهوم و منطوق ماده 378 قانون مدنی در صورتیکه بایع با تمایل خود قبل از اخذ ثمن مبیع رابه مشتری تسلیم نموده باشد حق استرداد آنرا نخواهد داشت و با توجه به فتوکپی مصدق استشهادیه پیوست دادخواست که خواهان بر اساس آن اعلام داشته که چندمین نوبت جهت اخذ ثمن معامله بنزد خوانده رفته است و از این مطلب اینگونه استنباط می شود که خواهان بنحوی از انحاء قیمت مطالبه ثمن و التزام به بیع را داشته از اینرو با توجه به مراتب فوق مستندا" به ماده 403 قانون فوق الاشعار خیار فسخ معامله بلحاظ تاخیر در پرداخت ثمن معامله از خواهان میباشد النهایه مستندا" به قسمت اخیر ماده 295 قانون یاد شده نامبرده میتواند از طریق حاکم مشتری را ملتزم به پرداخت ثمن معامله نماید ومشارالیهاباتوجه به مراتب فوق خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
300
تاریخ تصویب :
1378/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :