×

تخلیه مورد اجاره مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324

تخلیه مورد اجاره مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324

تخلیه-مورد-اجاره-مشمول-آئین-نامه-تعدیل-مال-الاجاره-مصوب-1324
ابطال اجرائیه - تخلیه مورد اجاره

مقدمه :
پیش از قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339، رابطه اجاره تابع قانون مدنی و آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324 بود: بدین گونه که : 1) تخلیه در اجاره های مشمول آئین نامه در صلاحیت دادگاه اختصاصی اداره مال الاجاره قرار داشت و تخلیه به استناد انقضای مدت اجاره ممکن نبود، 2) تخلیه املاکی که به تصدیق شهرداری بعد از سال 1324 از پی در زمین بیاض ساخته شده بود تابع قانون مدنی و در صلاحیت دادگاه بخش قرار داشت 0 این وضع با قانون 1339 تغییر یافت و اداره مال الاجاره ها نیز منحل شد0 آرایی که با این عنوان ارائه می شود در زمان حکومت آئین نامه و مربوط به اعتبار تصدیق شهرداری و قلمرو ماده 7 آئین نامه است 0

1 اعتبار گواهی شهرداری
نظر به این که بر حسب مستفاد از ماده 7 آئین نامه تعدیل مرجع صالح برای تشخیص نوساز بودن مستغلات اداره شهرداری معین شده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به صحت و سقم تصدیق اداره مزبوره راندارد.
نظر به اینکه ، به موجب گواهی شماره 815241/9/1335 مورداجاره مشمول ماده 7 آئین نامه سابق الذکر می باشد و علاوه بر آنکه باوجود گواهی مزبور صدور تصدیق جهت اخذ موارد استفاده خواهان از اداره شهرداری مجوز قانونی ندارد، در دادخواست تقدیمی اشاره به این تقاضا نشده و طبق ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی دلیل مزبوردر جلسه دادرسی قابل پذیرش نمی باشد، لذا چون اجرائیه صادره بر طبق مفاد سند رسمی اجاره صحیحا" صادر شده است لذا ضمن اعلام بطلان دعوی ، خواهان محکوم می شود که بملغ سیصد ریال بابت حق الوکاله وکیل به خوانده بپردازد رای حضوری و پژوهش پذیراست 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3

تاریخ تصویب : 1335/09/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.