جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


مبنای صدور گواهی - 3

نظر به اینکه ، به موجب ماده 7 آئین نامه تعدیل مال الاجاره مستغلات مرجع صلاحیتدار جهت تشخیص تاریخ بناساختمانهای مورداجاره داده شهرداری معین شده و صرفنظر از آن که ادعاء خواهان ، دائر بر اینکه مبنای صدور گواهی از طرف شهرداری استشهاد بوده است ، با گواهی تقدیمی از طرف خوانده مباینت دارد، بر فرض که ادعا مزبور نیز صحیح باشد خللی به صلاحیت اداره شهرداری و اعتبار گواهی مزبور وارد نمی سازد.

نظر به اینکه ، بنا به مستفاد از ماده 7 آئین نامه سابق الذکر روابط بین موجر و مستاجر در مورد مستغلاتی که از تاریخ اجرای آئین نامه در اراضی بیاض جدیدا" از پی بنا شود مشمول مقررات کلی قانون مدنی خواهد بود .
نظر به اینه ، به موجب ماده 494 قانون مدنی ( عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود ... ) و اجرائیه نیز بر طبق شرط مندرج در اجاره نامه رسمی تقدیمی صادر شده است لذا دعوای خواهان محکوم به بطلان می شود . رای حضوری و پژوهش پذیر است

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1335/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :