جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

رای دادگاه
در خصوص تقاضای خواهان بر ابطال اجرائیه صادره ازهیات تعدیل : نظر به اینکه ، تقاضای ابطال اجرائیه به نحوی عنوان شده که مستلزم اینست که حکم صادره از مراجع تعدیل صحیحا" صادرنگردیده باشد و نبابراین انجام تقاضا ملازمه با صدورحکم براعلام بی اعتباری رای صادره از هیات تعدیل و ابطال دستور موجود در آنست 0 نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از آئین نامه مصوب 25مهرماه 1324 هیاتهای تعدیل مرجع صالح و دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به امر تخلیه و تعدیل اجاره بها می باشند و صرف نظر از اینکه اعتبار قضیه محکوم بها به احکام قطعی اختصاصی آراء صادر ازمحاکم عمومی ندارد، و از این حث دعوای مخالف مفاد حکم در هیچ مرجعی قابل پذیرش نخواهد بود، اساسا" دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به صحت وسقم آراء صادره از هیاتهای تعدیل را ندارند بر فرض هم که اعتراض خواهان فقط محدود به نحوه اجرای حکم مذکور باشد، لذاایراد وکیل خوانده و نتیجتا" بر رسیدگی به این اعتراض نیر به موجب ماده 36 آئین نامه در صلاحیت هیات صادر کننده حکم است و ایراد به صلاحیت دادگاه از این حث وارد به نظر می رسد و به استنادشق 1 ماده 197 و ماده 203 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می شود0
و اما در خصوص تقاضای اعلام مالکیت خوانده نسبت به اعیانی ساخته شده در پلاکهای 24 و70 فرعی از2643 اصلی :
نظر به اینکه ، خواهان به ادعیا قائمی مقامی و بهعنوان منتقل الیه اعیان مذکور، به طرفیت خوانده اقامه دعوی نموده و مستند وی در این انتقال سند عادی است که در دادخواست تقدیمی با عنوان صلح نامه عادی مدرک دعوی قرار داده شده و مفادا" حاکی از این است که کلیه حقوق خود در پلاکهای شماره 24/2643 با به انضمام اعیانی ساخته شده در قبال مبلغ هفتادهزار ریال به خواهان منتقل نموده است 0
نظر به اینکه به موجب شق 1 ماده 46 قانون ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معلاملات راجع به عین یا منافع املاک نثبت نشده باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، و بنابراین سندعادی مورداستناد بنا به حکم ماده 48 قانون مذکور در دادگاه قابل پذیرش نیست و نتیجتا" خواهان به استنا این مدرک ، ولو که منضم به گواهی گواهان نیز بشود، نمی تواند انتقال اعیانی را در مقابل خوانده اثبات کند0 به اضافه تقدیم دادخواست تخلیه به طرفیت خواهان وحتی اقرار بر اینکه نامبرده مستاجر محل مذکور است ، به هیچ وجه ملازمه با تصدیق انتقال اعیانی به نامبرده نخواهد داشت 0
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از اجاره نامه رسمی شماره 4103، در صورت فسخ و یا انقضاء مدت اجاره ، اعیانی مستحدثه توسط مستاجر متعلق به موجر می باشد، و مستاجر نامبرده حق دارد قمیت آنرا به نحوی که تراضی نموده اند از مالک دریفات کند و این موضوع صریحا" در بند5 لایحه شماره 3028 وکیل خواهان نیز تایدی و تصریح گردیده است 0 و بنابراین به موجب متن سند مذکور انتقال اعیانی ساخته شده به موجرین به محض انقضاء مدت اجاره قهری است و، برفرض که ادعای خاهان از هر حیث صحیح فرض شود، مسلما" حق عینی بر بناءساخته شده در عین مستاجره ندارد0
بنابه مراتب مذکور، خواهان به بی حقی می شود و موظف است که مبلغ بابت حق الوکاله وکیل به خوانده بپردازد0 رای حضوری وپژوهش پذیراست 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصرکاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1338/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :