×

اعطاء مدت خدمت ارفاقی موضوع تبصره یک مکرر ماده 19 آئین نامه استخدامی شرکت بیمه ایران برای بازنشستگی الزامی نمیباشد

اعطاء مدت خدمت ارفاقی موضوع تبصره یک مکرر ماده 19 آئین نامه استخدامی شرکت بیمه ایران برای بازنشستگی الزامی نمیباشد

اعطاء-مدت-خدمت-ارفاقی-موضوع-تبصره-یک-مکرر-ماده-19-آئین-نامه-استخدامی-شرکت-بیمه-ایران-برای-بازنشستگی-الزامی-نمیباشد

وکیل


بتاریخ 9/12/1366 کلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هرچندبازنشستگی مستخدمین شرکت سهامی بیمه ایران براساس ماده 24 آئین نامه استخدامی شرکت مستلزم اینستکه مستخدم حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت باشدوآراءشعب یازدهم وپانزدهم دیوان ازجهتی مغایر این معنی منطبق با آئین نامه استخدامی فوق الذکرنمیباشد لکن چون بهرتقدیر اعطاءمدت خدمت ارفاقی موضوع تبصره یک مکررماده 19 آئین نامه درمورد کسانیکه بارعایت شرایط مندرج درماده 24 بازنشسته شده اندالزامی نمیباشد لذا دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 صادره ازشعبه 11 دیوان مبنی برعدم لزوم اعطاء مدت ارفاقی به مستخدمین مشمول ماده 24 مزبوردر این حدموافق مقررات تشخیص داده میشود این رای باستنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
بتاریخ 9/12/1366 کلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و15دیوان عدالت اداری درخصوص ارفاق سنوات خدمت بازنشستگی براساس آئین نامه استخدامی شرکت بیمه ایران
مقدمه :1- شعبه 11دیوان عدالت اداری ،درپرونده کلاسه 66/755نسبت بشکایت آقای حیدرهدایت خوزانی بطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران بخواسته :بازگشت بکارویاده سال کمک ارفاقی به بازنشستگی طی دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 چنین انشاءرای نموده است :(باتوجه باینکه شاکی باستنادماده 24 آئین نامه استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران بعلت مورداحتیاج نبودن وداشتن بیش از15 سال سابقه بازنشسته شده است تخلفی ازمقررات وضوابط قانونی دراقدامات سازمان طرف شکایت مشاهده نمیشود.)
2-درخصوص شکایت خانم روشنک صارم پوربطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران بخواسته : الغا ابلاغ بازنشستگی واعاده بخدمت شعبه 15 دیوان در کلاسه پرونده 63/664 طی دادنامه 62 مورخ 5/3/1364چنین انشاءرای نموده : نظرباینکه وکیل شاکیه بموجب صورتجلسه مورخ 31/2/1364 درخواست صدور حکم بازنشستگی موکله راباارفاق مندرج درتبصره یک مکررماده 19 آئین نامه استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران رانموده واصل بازنشستگی شاکیه بر اساس موافقت مدیرعامل شرکت قطعیت یافته وازطرفی ازتاریخ 23/11/58 بازنشستگی کارمندی راکه کمتراز20 سال سابقه خدمت داشته باشدجزبا منظورنمودن ارفاق مقرردرتبصره یک مکررماده 19 آئین نامه استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران ملزم است که دربازنشستگی شاکیه ده سال خدمت ارفاقی رادراحتساب حقوق بازنشستگی وی رعایت نماید.
بااعلام تعارض آراءصادره هیئت عمومی به تاریخ فوق به ریاست حجه اسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وملاحظه سوابق امربااعلام کفایت مذاکرات به اکثریت آراءبشرح زیرانشاءرای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 292 تا293
روزنامه رسمی شماره 12610 - 14/3/1367
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 108

تاریخ تصویب : 1366/12/09

تاریخ ابلاغ : 1367/03/14

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : قنوات -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.