×

تمبر واخواست نامه - سفته - واخواست نامه

تمبر واخواست نامه - سفته - واخواست نامه

تمبر-واخواست-نامه---سفته---واخواست-نامه
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

23 شماره 54هفته دادگستری صفحه 1817

1 سفته .
2 واخواستنامه .
3 تمبر واخواستنامه .


آیا باید نسخه های دیگر واخواستنامه را که برای تسلیم به مسئولین پرداخت وجه برات تنظیم میشود مصدق کرده و تمبر مطابقت رونوشت با اصل به آنها الصاق نمود؟
با توجه بمواد293و296 قانون تجارت وماده 691 قانون آئین دادرسی مدنی ک در ذیل درج میگردد:
ماده 293ق 0ت : اعترا ضدر موارد ذیل بعمل می آید:
1 در مورد نکول
2 در مورد امتناع از قبول یا نکول .
3 در مورد عدم تادیه .
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1 محال علیه .
2 اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاءمعین شده اند.
3 شخص ثالثی که برات را قبول کرده است .
اگر در محلی که اعتراض بعمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
ماده 296 ق .ت : مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه رابه محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
ماده 291ق 0آ0د0م : هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با صال برای هر صفحه در دادگاههای بخش 10 ریال و درسایردادگاهها15ریال است .
25 کلمه یک سطر و15 سطر یک صفحه و کسر از سطرو صفحه ، تمام محسوب است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/5/1346 چنین اظهارنظرکرده است :
بر طبق ماده 293 قانون تجارت واخواست نامه در یک نسخه تنظیم میشود و بموجب ماده 296قانون مزبوررونوشت صحیح واخواست نامه به اشخاصی که مسئول پرداخت میباشند از محال علیه وشخصی که برات را قبول نموده و غیره ابلاغ میگرددبنابراین واخواست نامه اصلی همان نسخه اول میباشد که الصاق تمبرمطابقت رونوشت با اصل به آن لازم نیست ولی نسخه های دیگری که برای ابلاغ به مسئولین پرداخت وجه برات یا سفته تنظیم میشودبایدموردگواهی مطابقت با اصل قرار گیرد و تمبر قانونی بهر یک از نسخه هابه ماخذ مقرر در ماده 691 قانون آئین دادرسی مدنی به آن الصاق شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 23

تاریخ تصویب : 1346/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.