جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18/6649 24
شماره دادنامه : 108/24
تاریخ رسیدگی : 22/2/1372
تجدیدنظرخواهان : آقای (الف ) و بانوان (ب )، (پ )، (ت )، (ث ) با وکالت آقای (ج )
تجدیدنظرخواندگان : آقایان (د)، (ه0)، (س )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 60 24/3/71 صادره از دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به شرح مذکور در دادنامه شماره 504/24 2/10/70 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور در تاریخ 15/9/68 آقای (ش ) به وکالت از آقا و بانوان (الف ) و (ب ) و (ث ) و (پ ) و (ت ) دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث به دادنامه شماره 3277/9/64 مربوط به پرونده کلاسه 65/630 حقوقی یک 000 و به خواسته خلع ید از 2798 مترمربع به شرح دادنامه و درخواست حکم صادره از نظر حقوق معترضین و تاخیر اجرای حکم مقوم به پانصد هزار ریال علیه آقایان (د) و (ه0) (شخص اخیر به عنوان مجلوب ثالث ) به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده ردیف یک با علم و اطلاع دادخواست در سال 65 به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا و افراز و غیره به عنوان داشتن سند صلح حقوق به طور عادی نسبت به هشت هزار متر مربع از یک قطعه باغ مشجر در هلستان بدوا به طرفیت (س ) پدر موکلین و اشتباها به نام احد از موکلین (الف ) تحت نام مهران تسلیم نموده و در صورتی که مالک مزبور طبق سند مورخ 22/1/59 و سایر مدارک مستند متعلق به ده نفر مالک به شرح زیر می باشد: 01 (الف ) 02 (گ ) 03 (ک ) 04 (ث ) 05 (ص ) 06 (پ ) 07 (ط) 08 (ت ) 09 (ض ) 010 (ب ) که خواهانها از جمله این اشخاص در مقام اعتراض برآمده اند و آقای (س ) محکوم علیه پرونده اصلی تعقیبی در ملک مزبور ندارد و اگر اقدامی نموده من باب معنویت پدری و داشتن سمت نمایندگی از طرف مالکین که فرزندان او می باشند بوده و باغ مذکور 45000 متر بوده و حال آنکه در رسیدگی دادگاه به مساحت 23175 مترمربع و اسناد صلح ارائه شده از ناحیه خواهان که طبق نظریه کارشناس 30270 مترمربع مشخص گردیده و چون موکلین در جلسه حضور نداشته سند آنها مورد توجه نبوده است در صورتی که با عنایت به سند موکلین و مدارک پیوست دادخواست تایید شده از تصرفات موکلین به قدرالسهم نهالکاری و صدور پروانه و امتیازات آب و برق و تلفن و جواز ساختمان و تنظیم اجاره نامه و استشهادیه و حتی تایید خود دادگاه مالکیت و تصرف قطعه هفتهزار متری متعلق به ده نفر مالک بوده که موکلین 5 نفر از آنها می باشند و با عنایت به اینکه برابر ماده 18 قانون مدنی حقوق متعلقه به املاک غیرمنقول از جهت حقوقی مشمول اموال غیرمنقول می گردد و بر ماده 80 قانون مدنی حق متعلقه در مال غیر منقول مشترک تعلق به شریک می باشد0 در مورد سند صوری تنظیمی بین آقای (ه0) و (د) که به استناد رونوشت اسناد صلح که در سال 64 از دفترخانه اخذ و ضمیمه نموده مسلم است که در سال 63 به تاریخ ماقبل سال 58 تنظیم یافته و تنظیم چنین سندی به تاریخ ماقبل خالی از اشکال به نظر می رسد و در کیفیت فعلی نیز با عنایت به حکم صادره (خلع ید خوانده ) غیر ذینفع در دعوی اصلی و مشخص ننمودن مالکین اصلی قطعه یکم که موکلین به قدرالسهم مالک 6 سهم از 13 سهم آن می باشند از یکسو و قبول ننمودن مالکین اصلی قطعه یکم از متصرف ادعایی غاصب آقای (س ) به علت ذکر ماده 23 آیین نامه اجرایی و به تصدیق مالکیت خواهان اصلی در قطعه مزبور به میزان 1850 متر روشن است که بقیه با عنایت به سند موکلین و مدارک دیگر آن و عدم وجود معارض مالک بقیه 7 هزار متر می باشد و آنچه در مورد صلح به آقای (ه0) قرار گرفته 8 هزار متر حق اولویت بوده که در اسنادی نظیر 2696 قطعه یکم بر فرض قبل تصلح آقای (ه0) و (د) که آقای (د) قائم مقام آقای (ه0) باشد قید گردیده یک قطعه زمین خشک بایر غیر مزروعی به مساحت 7 هزار متر مربع در صورتی که طبق نظر کارشناس در فروشنامه زمین مزبور ساختمان و مشجر از نهال مرکبات بوده که قدمت نهالها را 8 ساله و برابر پیمان رسمی آقای (ق ) با اداره حسابداری اختصاصی برابر سند اصلی و پیمان زمین شالیزار را آقای (ف ) متعهد گردیده به مرکبات تبدیل و طبق قرار مندرج در پیمان در سال 58 مورد بازدید واقع و اجاره تعیین کرده که در این باره نیز آقای (ب ) به موجب سند وام و بازدیدی که از طرف بانک کشاورزی جهت بررسی وام انجام شده روشن است که کل باغ 45 هزار متری که بعدا در سال 59 مورد معامله قرارگرفته در اختیار خودش بوده و از آن تاریخ نیز تا سال 65 که آقای (د) دادخواست علیه غیر ذینفع آقای (س ) داده و به موجب آن اقرار نموده تصرفی در باغ مزبور نداشته محرز است که مالکیت نهالکاری متعلق به موکلین بوده و مطلقا در مورد صلح عملا نه آقای (ه0) و نه آقای (د) دخالتی نداشته و تصرفی ننموده اند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم دارد0 بعدا بر اثر اخطاریه دادگاه آقای (س ) نیز طرف دعوی قرار می گیرد و آقای (ی ) به وکالت از آقای (د) در دعوی شرکت می نماید و آقای (ر) به وکالت خواهانها در دعوی دخالت می نماید0 بعد از فوت (ش ) دادگاه پس از رسیدگی طبق نظریه مورخ 3/6/69 اظهارنظر بر رد دعوی خواهان نموده بر اثر اعتراض وکیل خواهانها و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 24 این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر می نماید: (دادگاه درذیل صورتجلسه مربوط به تاریخ 21/5/69 دادخواست را ناقص تشخیص و دستور رفع نقص صادر کرده لیکن پس از رفع نقص بدون دعوت طرفین و تعیین جلسه رسیدگی در تاریخ 3/6/69 در وقت فوق العاده مبادرت به اصدار نظریه نموده در صورتی که با توجه به اصول کلی قانون آیین دادرسی مدنی پس از رفع نقص می بایستی طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند0 چون خواسته معترضین ثالث در این پرونده روشن نیست اقتضاء دارد که از وکیل خواهانهای ثالث در این مورد تحقیق و توضیح خواسته شود و با توجه به محتویات پرونده قبلی و اسنادی که محکوم له تقدیم داشته معترضین چه ادعایی دارند0 به هر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد)
پس از اعاده پرونده و وصول آن دادگاه وقت تعیین و به طرفین ابلاغ نموده و پس از ملاحظه لایحه تقدیمی آقای (س ) احد از خواندگان و استماع اظهارات آقای وکیل معترض ثالث و آقای (ی ) وکیل آقای (د) طبق صورتجلسه مورخ 24/3/71 سرانجام پس از کسب نظر آقای مشاور چنین رای داده است (در خصوص دعوی اعتراض ثالث آقای (الف ) و خانمها (ب ) و (پ ) و (ت ) و (ث ) با وکالت فعلی آقای (ج ) و به طرفیت آقای (د) با وکالت آقای (ی ) و آقای (ه0) و آقای (س ) از دادنامه شماره 3377/9/62 صادره از دادگاه حقوقی یک 000 مبنی بر خلع ید از 2798 متر مربع اراضی مورد بحث و استدعای لغو حکم صادره به شرح متن دادخواست و به استناد سند تقدیمی مورخ 22/1/1359 اولا در مورد اظهارات آقای (س ) به اینکه حتی یک متر زمین ندارد و موضوع سند 3022622/6/52 را که بین او و (ف ) (مصالح ) تنظیم گردیده به خود (ف ) انتقال داده و بالاخره در تاریخ 22/1/1359 آقای (ف ) اراضی مورد صلح با آقای (س ) را با اراضی دیگری به فرزندانش انتقال داده که اکنون از معترضین ثالث می باشد با عنایت به استدلالی که در تاریخ 23/4/66 در پرونده 65/630 حقوقی یک شده است و ایراد عدم توجه دعوی آقای (س ) مردود اعلام گردیده نوعی تبانی در مرحله اعتراض ثالث به نفع معترضین ثالث است که از لحاظ قضایی و حقوقی فاقد اعتبار بوده و موثر در مقام نیست چه در مورد اظهارات آقای (س ) شعبه 24 دیوان عالی کشور باتمام جهات اعم از ایرادات و دفاع در ماهیت دادنامه شماره 2377/9/67 صادره از دادگاه حقوقی یک 000 را ابرام نموده است ثانیا خوانده دیگر دعوی 000 نیز اصولا هیچ پاسخی به دعوی نداده است و حقوق انتقالی خود به آقای (د) (محکوم له دادنامه معترض عنه ) را که به موجب مستند 18/1/1358 صورت گرفته نفی و تکذیب نکرده است 0 ثالثا اسناد تقدیمی آقای (د) (محکوم له دادنامه معترض عنه ) 18/1/1358 و نیز شماره 35140 11/7/52 (سند صلح ) مقدم الصدور سند عادی 22/1/1359 تقدیمی معترضین ثالث است و دلایلی که این تقدم و تاخر را واژگون و مخدوش نماید از ناحیه معترضین ثالث اقامه نشده است 0 و دادنامه شماره 61/932/4/61 صادره از دادگاه صلح سابق 000 با التفات به مفاد آن و تاریخ سند خریداری 000 (18/1/1358) موثر در حق مشارالیه و مالا موثر در دعوی اعتراض ثالث نمی باشد رابعا آقای (ف ) ناقل ملک با توجه به انتقال و صلح حقوق خود به موجب اسناد مقدم الصدور به غیر این حق را نداشته موضوع همان اسناد را به موجب اسناد موخرالصدور بر ثالث برگذار نماید چه مالکیتی نداشته است 0 بنابه مراتب مذکور واینک استنادهای وکیل معترضین ثالث به تحقیق از گواهان با التفات به مجموع محتویات پرونده تاثیر در دعوی ندارد0 دعوی اعتراض ثالث و دیگر فراز عنوان شده در دادخواست ثالث توجیه قانونی و شرعی ندارد ورای بر رد دعاوی معنونه معترضین ثالث صادر و اعلام می نماید) خواهانها با وکالت آقای (ج ) از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی کرده اند که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(اعتراضات تجدیدنظر خواهان نسبت به رای تجدیدنظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید0 از لحاظ رعایت و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا ابرام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1372/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :