جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


آئین دادرسی مدنی - داوری
شماره : 2462/الف ح
مورخ : 26/12/1368

درمواردی که درقراردادهای دستگاههای اجرایی دولتی با اطراف داخلی ، حل اختلاف ازطریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد درصورتی موضوع قابل طرح دردادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل (139) قانون اساسی ، مخالفت نماید.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 372

103
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2462
تاریخ تصویب :
1368/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :