جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ثبت احوال صدور شناسنامه

شماره : 1/2310/الف ح
مورخ : 14/11/1368

صرفنظرازاینکه مطابق ماده (6)قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363 ثبت ولادت واقع درخارج از کشور دردفتر ثبت کل وقایع مشخصا" برعهده مامورین کنسولی محول شده اساسا"به موجب ماده (1001)قانون مدنی ،وظایف دوایرسجل احوال ،علی الاطلاق ،درخارج ازکشوربه عهده مامورین کنسولی ایران گذاشته شده وازجمله این وظایف صدور شناسنامه موضوع مواد(1و35)قانون ثبت احوال مصوب 1355 است لذا سلب اختیار از کنسولگریها دراین مورد نیازبه قانون دارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 373

103
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2310
تاریخ تصویب :
1368/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :