جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


نظام صنفی پروانه کسب
شماره : 113406
مورخ :11/11/1368

باعنایت به تصریح موادقانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب واصلاحیه مورخ 31/2/1368آن (ازجمله مواد 15 25 35) مقام صالح برای صدورپروانه کسب ،اتحادیه مرکزی صنفی یااتحادیه صنفی می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 131

103
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
113406
تاریخ تصویب :
1368/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :