جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ثبت اسناد واملاک وجوه ثبتی
شماره : 35278
مورخ : 15/5/1368

اگرچه معافیت موضوع ماده (2) قانون معافیت ادارات دولتی ازپرداخت حق الثبت ونیم عشر ناظربه کلیه مواردی است که پرداخت نیم عشربه عهده صندوق دولت است ولی درموضوع مورد بحث که پرداخت دین ناشی از نیم عشراجرایی ازمحل نال مورد مصادره مطرح است ،نظربه اینکه تصریح ماده (12) آئین نامه دادگاهها و دادسرای انقلاب ، ضبط اموال پس ازتصویه دیون مقرر گردیده ودین ناشی ازنیم عشراجرایی قبل ازمصادره اموال برذمه مدیون استقرار یافته ،تا قبل ازپرداخت دیون ازجمله دیون ناشی ازنیم عشر اجرایی ،ضبط اموال به نفع دولت تحقق نمی یابد تافرض پرداخت نیم عشراجرایی ازصندوق دولت بتواند مطرح گردد.
بنابه مراتب فوق ،به نظرمی رسد که اداره ثبت محق به دریافت بدهی ناشی ازنیم عشر اجرایی می باشد.
مع الوصف چنانچه اموالی قبل ازوضع دیون دراختیار دولت قرار گیرد لازم است جهت رفع مشکل معافیت لایحه ای تنظیم ودرسیر مراحل تصویب قرارگیرد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 375

103
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35278
تاریخ تصویب :
1368/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :