جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


اوقاف اعاده به وقفیت
شماره : 2320/الف ح
مورخ : 15/11/1368

به طوری که ازمفادرای شماره 537 مورخ 19/4/1368 شعبه 101 محاکم عمومی مدنی خاص تهران مستفاد می گردد اراضی مزبور که جزئی ازپلاک 68 قریه اوین می باشدتاسال 1315 شمسی جزءموقوفات آستان قدس رضوی بوده ورضاخان درآن سال به موجب سندهای شماره 1186و10203 مورخ 9/7/1315 دفترخانه شماره 11 تهران موقوفات قریه اوین و...راکه اراضی یادشده نیزازاجزاء آن بوده باعقدبیع معوضی به اداره خالصه منتقل وبه جای آن املاکی راکه خالصه ودرشهرستان سرخس در مالکیت داشته قبول عرض نموده وبدین ترتیب املاک مزبور رااز وقفیت خارج ساخته است واین موضوع بدون اینکه تطابق وسنختی بامفادمواد(88و89و349) قانون مدنی (در موردجوازفروش موقوفه )ویاجوازشرعی داشته باشدصورت گرفته وبه طوری که در رای فوق الاشعارذکر شده کمیسیون موضوع ماده (2)آیین نامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب واراضی موقوفی به شماره 61622 مورخ 23/9/1363 حکم به موقوفه بودن پلاک فوق الذکرنموده وبراثر اعتراض سازمان زمین شهری دراجرای قسمت اخیربند((ب ))ماده (2)آیین نامه مزبورمراتب درشعبه 101مدنی خاص تهران مورد رسیدگی قرارگرفته وحکم لازم نسبت به وقفیت پلاک مذکور صادرگردیده است با توجه به مراتب فوق واگذاری اراضی موردنظرمرکزتوسعه صادرات توسط هیات محترم دولت قانونا"امکانپذیرنبوده وصرفا"ازطریق آستان قدس رضوی واگذاری آن به صورت اجاره امکانپذیر خواهد بود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 388

103
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2320
تاریخ تصویب :
1368/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :