جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/5102
شماره دادنامه : 788/17
تاریخ رسیدگی : 5/12/69
تجدیدنظر خواهانها: آقایان (الف ) و (ب )
تجدیدنظر خوانده : آقای (ج )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 28153/3/69 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : ابتدا تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (د) به طرفیت تجدیدنظر خواهانها دادخواستی به خواسته قلع و ازاله اعیانات احداثی بدون مجوز در پلاک 527 فرعی با خسارات قانونی مقوم مبلغ یک میلیون ریال به دادگاههای عمومی 000 تسلیم و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است 0 پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی 000 و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حاضرین به شرح صورتمجلس مورخ 7/11/63 و تجدید جلسات به علل منعکس در پرونده ، چون به موجب صورتمجلس مورخ 17/2/64وکیل خواهان درخواست رسیدگی فوری خود را مسترد نموده و در نتیجه خواسته دعوی منتفی است و با حذف این قسمت از تقاضا000 وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوا جهت رسیدگی دعوت شده اند و استماع اظهارات وکلای طرفین به شرح صورتمجلس مورخ 1/7/63 و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی برای اینکه معلوم شود چه مستحدثاتی ایجاد شده و به وسیله چه کسی احداث شده و زمان احداث آنها قبل از فروشنامه عادی 12/8/59 بوده یا بعد آن بوده و تجدید جلسات مکرر به شرح منعکس در پرونده و مطالبه پرونده پروانه ساختمان به لحاظ اینکه در پلاک متنازع فیه ساختمان چهار طبقه ای با پروانه احداث گردیده لازم است تعیین شود پروانه ساختمان در چه تاریخ و به تقاضای چه کسی یا کسانی صادر شده است 0 از شهرداری 000 مطالبه گردیده و اجرای قرار صادره و انعکاس محتویات پرونده شهرداری در صورتمجلس مورخ 13/12/66 و استعلام وضعیت پروانه ساختمانی از شهرداری در مورد فاقد امضاء بودن تقاضای پرونده در فرم مخصوص و استعلام از شهرداری در مورد اینکه از دو شریک کدامیک تقاضای صدور پروانه ساختمانی کرده اند و امضا متعلق به چه کسی است و اخذ توضیح از وکلای طرفین دعوی در زمینه اینکه پرونده های کلاسه فوق در چه ارتباطی مطرح گردیده به شرح صورتمجلس 8/11/68 واستماع اظهارات حاضرین به شرح صورتمجلس مورخ 8/3/69 سرانجام در تاریخ مذکور شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 پس از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اوراق پرونده و کسب نظر مشاور حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 153 28/3/68 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی بنا به جهات و دلایلی که در دادنامه ذکر گردیده لذا به استناد ملاک ماده 581 و 582 قانون مدنی حکم به قلع و قمع مستحدثات احداث شده در پلاک 157 527 واقع در صحرای دیان 000 صادر و اعلام می گردد0 پس از ابلاغ دادنامه به تجدیدنظر خواهانها آنان نسبت به دادنامه صادره معترض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده اند و در لایحه تجدیدنظر چهار صفحه و پنج موردی ضمن اعتراض به دادنامه تجدیدنظر خواسته و تکرار مطالب قبلی در خاتمه تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده اند0 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 پس از ملاحظه دادخواست تجدیدنظر در نظریه خود باقی بوده و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0 اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر در موقع شور و بررسی قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ 5/12/69 تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش تنظیمی و اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراض تجدیدنظر خواهانها با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمی رسد و بنا به مراتب با رد اعتراض دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر ابرام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
788
تاریخ تصویب :
1369/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :