جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 16/7610 شماره دادنامه : 826/25
تاریخ رسیدگی : 5/12/1372
فرجامخواه : آقای (الف ) با وکالت آقای (ب )
فرجامخوانده : بانوان و آقایان 1 - (ج ) 2 - (د) 3 - (ه0) 4 - (س ) 5- (ش )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/195 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 24/5/70 وکیل تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان دادخواستی به خواسته خلع ید از 4 حبه از 112 حبه مزرعه ... مقوم به مبلغ 000/100/2 ریال تقدیم و به استناد (مبایعه نامه ) مورخ 11/7/66 و معاینه محل تقاضای رسیدگی نموده است.
بانو (ت ) به قیمومیت بانو (ش ) خوانده ردیف 5 لایحه ارسال و دعوی را مردود قلمداد کرده است . بانوان ... و ... نیز دعوی را مردود قلمداد کرده اند. آقای (ک ) نیز اعلام داشته ملک مورد بحث را از سایر خواندگان خریده است و به آقای (ث ) فروخته است.
دادگاه قرار رجوع به پرونده سرپرستی را صادر نموده است و متعاقبا قرار معاینه محلی نیز صادر گردیده است و در تاریخ 11/7/71 محل معاینه شده و از عده ای به عنوان گواه تحقیق به عمل آمده است و بعد در جلسه 23/8/71 دادگاه چنین انشا نظریه نموده است :
( ... چون دعوی به عنوان خلع ید و به ادعای مالکیت اقامه گردیده و مستند آن سند عادی است به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت سند مذکور اعتبار قانونی در دعوی خلع ید ندارد ... نظر دادگاه صدور حکم بر رد ... می باشد . )
و متعاقبا بر همین اساس انشا رای شده که منتهی به تجدیدنظر خواهی گردیده است. اعتراض این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع می گردد. اعتراضنامه عینا هنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
با التفات به مجموع محتویات پرونده و قسمت اخیر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر (ثالثا) و منصرف از جهات دیگر ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و لذا دادنامه موصوف بر رد دعوی خلع ید یا توجه به مراتب یاد شده نتیجتا ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
826
تاریخ تصویب :
1372/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :