جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

3 شماره 23هفته دادگستری صفحه 353

1 حریم چاه
2 حریم چاههایی که در خانه هاحفرمیشود


در ورد چاههای حفرشده در منازل مسکونی رعایت حریم مقرردر قانون مدنی الزامی است یا خیر و بوطر کلی در این قبیل موارد اصل تسلیم حاکم است یا قاعده لاضرر؟

با توجه بماده 132 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:

ماده 132 کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 5/10/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
اولا" حریم مذکور درقانون مدنی مربوط به اراضی موات است و ارتباطی با چاههائی که درمنازل مسکونی حفرمیشودندارد،ثانیا" در خصوص قاعده لاضرر با توجه باصل تسلیط باید باین نکته توجه داشت که چون برطبق ماده 132قانون مدنی کسی نمیتوانددرملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگرتصرفی که بقدرمتعارف و برای رفع حاجت ویارفع ضرر از خودباشد،حفرچاه درمنزل مسکونی نیز اگر بقدر متعارف و برای رفع حاجت یادفع ضررازصاحب خانه باشد ولوموجب تضرر همسایه شودبلااشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1343/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :