×

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

الزام-اداره-ثبت-احوال-به-صدور-شناسنامه-در-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-است-

وکیلتاریخ : 21/9/1377 شماره دادنامه : 202 کلاسه پرونده : 77/23

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده 11 قانون عدالت اداری ،متضمن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در قلمرو و اجرای وظایف اداری و اجرائی محوله و یا خودداری آنهااز انجام وظایف و تکالیف مربوط دادنامه شماره 913 مورخ 27/8/1376 هیات سوم تجدیدنظر منحصرا" در حدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می شود0 این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مورد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه /77/23 25/12/1377
تاریخ :21/9/1377 شماره دادنامه :202 کلاسه پرونده : 77/23
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : مدیر کل ثبت احوال استان خراسان
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیات تجدیدنظردیوان عدالت اداری 0
مقدمه : الف 1 شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1407 موضوع شکایت خانم مهاز رخشی بطرفیت اداره ثبت احوال مشهد بخواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند بشرح دادنامه شماره 1662 مورخ 19/12/1375 چنین رای صادر نموده است ،اولا" بلحاظ اینکه اداره ثبت احوال برای فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانیا" بلحاظ اینکه رابطه زوجیت بین شاکی و عبدالطیف محرز است و نتیجتا" برای تابعیت فرزند مستند به ماده 976 قانون مدنی تابعیت یکی از والدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت مادر محرز است و نیز بلحاظ اینکه صدور شناسنامه برای یک تبعه ایرانی بهرحال منع قانونی نداشته ، بلکه عدم صدور آن در آینده برای تحصیل و غیر و موجبات عسرت برای فرزند شاکی است حکم الزام ثبت احال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه برای المیرافرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام می گردد0 2 شعبه سوم هیات تجدیدنظردیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 763/931 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامه شماره 1662 مورخ 19/2/1375 صادر از شعبه 18 دویان در پرونده کلاسه 74/1407 بطرفیت مهناز رخشی بشرح دادنامه شماره 913مورخ 27/8/1376 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است 0
ب 1 شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/529 موضوع شکایت آقای علیرضا جعفری تقی آبادی بطرفیت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته تغییر هویت از پدری به مادری بشرح دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/76 چنین رای صادر نموده است ، مستندا" به بندهای یک وچهار و پنج ماده 976 قانون مدنی صاتدر نموده است ، مستندا" به بندهای یک و چهار و پنج ماده 976 قانون مدنی شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به تامین خواسته شاکی بارعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد0
2 شعبه اول هیات تجدیدنظراداره ثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/529 بطرفیت علیرضا جعفری تقی آبادی بشرح دادنامه شماره 1497 مورخ 5/8/1376 چنین رای صادر نموده است ، چون موضوع از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیست دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 دیوان فسخ و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع : روزنامه رسمی شماره 15806 13/3/1378

124


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 202

تاریخ تصویب : 1377/09/21

تاریخ ابلاغ : 1378/03/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.