×

اهلیت در دعاوی زناشوئی وسن زوجه

اهلیت در دعاوی زناشوئی وسن زوجه

اهلیت-در-دعاوی-زناشوئی-وسن-زوجه

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

41 شماره 36هفته دادگستری صفحه 192

آیا زنیکه کمتر از18 سال تمام داردمیتواند شخصا" درمورداختلافات ناشی از ازدواج و طلاق اقامه دعوی نماید؟
با توجه بقانون راجع برشد متعاملین مصوب 13شهریور ماه 1313 که در ذیل درج میگردد:
ماده واحده از تاریخ اجرای این اقنون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستنثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن 18 سال تمام شمسی نرسیده انداعم از ذکور و اناث غیررشید بنشاسد مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که بسن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر آنکه عدم رشدآنها بطرفیت مدعی العموم درمحاکم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی حقوقی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 15/4/1344 چنین اظهار نظر کرده است :
با توجه مباده واحده قانون راجع برشد معاملین مصوب 1313 و مستفاد از ملاک آن زنیکه کمتراز18سال تمام شمسی داشته باشد می تواند د رمورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح وطلاق مستقلا"وشخصا" در محاکم و مراجع صلاحه طرح دعوی کندولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا قیم مشارالیها باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 41

تاریخ تصویب : 1344/04/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-مدنی-

قانون مدنی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.