×

صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی

صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی

صلاحیت-نسبی-در-دعاوی-خانوادگی

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

43 شماره 56 هفته دادگستری صفحه 16

آیا در دعوی زوجه بطرفیت زوج برای مطالبه مهریه و نفقه و کسوه و فسخ نکاح رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاهها الزامی است .
با توجه بماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد:
ماده 21 دعاوی راجع بدادگاههائی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگرمدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد درصورتیکه در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ول یدر ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه میشود که ال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
در موردسئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 29/3/1347 چنین اظهارنظر کرده است :
دعوی زوجه بطرفیت زوج در مطالبه مهریه و نفقه وکسوه وفسخ نکاح بر طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی دردادگاه شهرستان یا بخش محل اقامت زوج باید اقامه و رسیدگی شود و چون صلاحیت دادگاه های نخستین در رسیدگی باین قبیل دعاوی نسبی ومحلی است بنابراین اگر دعوی در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارداقامه شود و خوانده بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت محلی دادگاه ایراد ننماید رسیدگی بدعوی اشکالی نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 43

تاریخ تصویب : 1347/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.