×

در دادخواست راجع بدعوی خانوادگی مانند سایردعاوی مدنی بایدمحل اقامت خواهان وخوانده معلوم باشدتادفتردادگاه بتوانداخطاریه های مربوط را برای ابلاغ بفرستد

در دادخواست راجع بدعوی خانوادگی مانند سایردعاوی مدنی بایدمحل اقامت خواهان وخوانده معلوم باشدتادفتردادگاه بتوانداخطاریه های مربوط را برای ابلاغ بفرستد

در-دادخواست-راجع-بدعوی-خانوادگی-مانند-سایردعاوی-مدنی-بایدمحل-اقامت-خواهان-وخوانده-معلوم-باشدتادفتردادگاه-بتوانداخطاریه-های-مربوط-را-برای-ابلاغ-بفرستد
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

44 شماره 133هفته دادگستری صفحه 12

چنانچه دادخواستهای مربوط به دعاوی خانوادگی که مطابق ماده 1 قانون حمایت خانواده بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی میشود از جهت نشانی خواهان ناقص باشد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا باید پرونده مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار رد دادخواست به دفتر ارسال شود یا اینکه دادگاه خود اختیار صدور قرار را دارد وچنانچه اصولا" صدورقراررددادخواست ضرورت نداشته باشد صورت جریان بعدی پرونده وترتیب رسیدگی از چه قرار خواهد بود؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری بر حسب نظرمورخ 18/6/52 کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی چنین پاسخ داده است :
در دادخواست راجع بدعوی خانوادگی مانند سایر دعاوی مدنی باید محل اقامت خواهان وخوانده معلوم باشدتادفتردادگاه بتواند اوراق و اخطاریه های مربوط را برای ابلاغ بفرستد اگر نشانی خواهان معلوم نباشد مدیر دفتر دادگاه طبق ماد83قانون آئین دادرسی مدنی باید قراررد دادخواست صادر نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 44

تاریخ تصویب : 1352/06/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.