×

عدم تعقیب در دعاوی خانوادگی - عدم حضور در دعاوی خانوادگی

عدم تعقیب در دعاوی خانوادگی - عدم حضور در دعاوی خانوادگی

عدم-تعقیب-در-دعاوی-خانوادگی---عدم-حضور-در-دعاوی-خانوادگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

46 شماره 71 هفته دادگستری صفحه 7

چنانچه در دادگاه حمایت خانواده خواهان بعلت سازش ویاعلل دیگری دعوی را تعقیب نکند و با اخطار دادگاه هم برای رسیدگی حاضرنشود آیا دادگاه میتواند دادخواست را ابطال و یا دعوی را ردنماید؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/10/1348 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بماده 1 قانون حمایت خانواده که مقررداشته به کلیه اختلافات مدنی ناشی ازامرزناشوئی ودعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی بعمل آید ونظربماده 6قانون نامبرده که بتقاضای هر کدام از طرفین دعوی دادگاه را مکلف برسیدگی بموضوع اختلاف نموده است در صورتی که در موضوع دعاوی خانوادگی بین طرفین پس از آنکه ازدادگاه تقاضای رسیدگی بعمل آمده در خارج صلح شود و یااینکه دعوی بعللی تعقیب نشود و بااخطار دادگاه هم متداعیین جهت رسیدگی حضور بهم نرسانند دادگاه میتواند پرونده امر را تا مراجعه ذینفع بایگانی نماید. وموردی برای رد دعوی یا ابطال دادخواست نخواهد بود ورددعوی یا ابطال دادخواست ناظر به مواردی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مصرح میباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 46

تاریخ تصویب : 1348/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.