جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

47 شماره 155هفته دادگستری صفحه 6

با توجه بماده 5 قانون حمایت خانواده ، دادرس دادگاه حمایت خانواده میتواند احد از قضات حوزه قضائی خود رابعنوان داورانتخاب نماید؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری موضوع استعلام را درکمیسیونهای مشورتی حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی طرح و باسنجش آراء ابرازی پاسخی از اینقرار در تاریخ 30/7/1354 اعلام داشته است .
ممنوعیت کارمندان قضایی دادگستری از داوری در دعاوی مطروحه در دادگستری ، بطور منجز در ماده 645 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 34ذکر شده است ،ولی شرایط داوری درمواددیگری بیان شده و آنچه که در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 53 که در قسمت اخیر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 46هم مندرج بوده ) ذکر شده ، بصراحت ماده مزبور،بشرایط داوری بوده وازمفاد ماده (645) مکرر قانون مذکور در فوق ، منصرف است .بنابراین کارمندان قضائی دادگستری ، در دعاوی خانوادگی نیز از داوری ممنوع میباشند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
47
تاریخ تصویب :
1354/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :