جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.تاریخ: 21/9/1377 شماره دادنامه: 194 الی 200 کلاسه پرونده : 77/7771/7772/7799/77137/77198/237 77/45

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بشرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام و موازین شرع شناخته شده است ، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، تبصره مزبور ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/77/45 تاریخ 19/12/1377
تاریخ 21/9/1377 شماره دادنامه 194الی 200 کلاسه پرونده 77/45
77/7771/7772/7799/77137/77198/237
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی طونی ، مهران اصغری ، حسین رحمانی ، محمدرضا کیانوش ، پرویز پارسانیا، سیدمسعود مصلایی و محمدتولائی0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 59آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 25/5/1376قوه قضائیه 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، براساس تبصره 3 الحاقی به ماده 69 اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید، در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون باز داشت می شود0 با عنایت به اینکه بر اساس فتاوای فقهای عظام مخصوصا" فتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جز مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیر قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است ، لذا تبصره مذکور با شرع مقدس اسلام که ملک مورد سکونت همسر را بطور مطلق و بدون قید وشرط از مستثنیات دین محسوب نموده است ،مغایر می باشد0 لذا مستندا" به اصول 4 و170 قانون اساسی و نیز مستندا" به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تبصره 3الحاقی به ماده 69 آئین نامه فوق الذکر را دارد0
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3256/21/77 مورخ 26/5/1377 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره ه/77/45 مورخ 14/5/1377 موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به پیوست تصویر نظریه شماره 511/21/76 مورخ 1/3/1376 فقهاء شورای نگهبان ارسال می گردد0 در نظریه مذکور آمده است :
حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه ، نامه شمار37004/75/1 مورخ 4/11/1375 و ضمائم آن در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهاء شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهابدین شرح اعلام می گردد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1365 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعا" از مستثنیات دین می باشد0 مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3473/53/ق م /6 مورخ 27/8/1377 اعلام داشته اند، مقام محترم قوه قضائیه بشرح تصویر نامه شماره 5730/77/1 مورخ 1/6/1377 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشته اند0 خواهشمند است مقرر فرمائید با عنایت به حصول خواسته شکایت نسبت به مختومه نمودن پرونده های مطروحه دستور شایسته مبذول نمایند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
119


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
200
تاریخ تصویب :
1377/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :