جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

49 شماره 168هفته دادگستری صفحه 6

آیا تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده ناظر به طلاق رجعی است یا با توجه به اطلاق آن ، طلاق بائن را هم قانونگدار با توافق کتبی زوجین قابل رجوع شناخته است .
اداره حقوقی بمسئله فوق براساس نظر مورخ 16/3/2535 کمیسیون مشورتی حقوق مدنی پاسخ داده است :
رجوع مذکور در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده منحصر بمواردیست که طلاق بموجب قانون مدنی قابل رجوع باشد والا در مواردی که بموجب قانون مدنی طلاق بائن است ،با تراضی طرفین نمی توان رجوع نموده و تبصره مزبور راجع به نحوه رجوع است که باید به تراضی کتبی طرفین باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
49
تاریخ تصویب :
1355/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :