×

ترتیب رسیدگی پژوهشی در مورد تصمیمات دادگاه حمایت خانواده

ترتیب رسیدگی پژوهشی در مورد تصمیمات دادگاه حمایت خانواده

ترتیب-رسیدگی-پژوهشی-در-مورد-تصمیمات-دادگاه-حمایت-خانواده
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

50 شماره 79 هفته دادگستری صفخه 432

رویه متداول در بعضی ازدادگاههای استان ، درمقام رسیدگی استینافی نسبت به تصمیمات دادگاههای حمایت خانواده اینست که در دعاوی مربوط به حمایت خانواده نیز مبادرت به تبادل لوایح میکنند، در صورتیکه در بعض دیگر از دادگاههای استان ، در این مورد، بدون اقدام به تبادل لوایح وقت رسیدگی تعیین و طرفین رااحضارمیکنند. از توجه به متن ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 که مقرر داشته است : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد معلوم میشود ک مقنن معترض ، نحوه رسیدگی دادگاه استان نشده است .
در نتیجه این سئوال مطرح گردیده که رسیدگی به دعاوی مربوط به حمایت خانواده در دادگاه استان بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی و مخصوصا" بدون اقدام به تبادل لوایح است یا نه ؟
اکثریت کمیسیون آئین دادرسی مدنی در جلسه مورخ 16/1/1351 نسبت به مسئله فوق چنین اظهار نظر کرده است :
با توجه به ماده یک قانون حمایت خانواده و مواد 2و3آئین نامه قانون مزبور رسیدگی به دعاوی زناشوئی و ختلاف خانوادگی بدون تشریفاتب آئین دادرسی مدنی و در مرحله نخستین بطریق اختصاری است و هر چندکه در قانون حمایت خانوده و آئیننامه مربوط ترتیب دادرسی در مرحله پژوهشی که بصورت اختصاری یاعادی در مرحله پژوهشی بصورت عادی جریان یابد مگر اینکه مقررات خاصی وجود داشته باشد ولی با توجه به فلسفه وضع قانون حمایت خانواده و هدف قانونگزار که رفع اختلافات زناشوئی وخانوادگی باصلاح و سازش و داوری و تسریع در قطع و فصل این نوع اختلاف بوده است ترتیب دادرسی اختصاری در مرحله پژوهشی اقرب به هدف و نظر قانونگزار میباشد.
کمیسیون مشورتی حقوق مدنی ، در جلسه مورخ 16/1/1351، نظریه اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی را بشرح زیر تایید مینماید:
با توجه به ماده یک قانون حمایت خانواده ومستنبط ازماده 8 قانون مزبور نظریه اکثریت کمیسیون آئین دادرسی مدنی موردتایید این کمیسیون نیز میباشد.
اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمییونهای مشورتی آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و با استناد به ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی ، نسبت به مسئله فوق چنین پاسخ داده است :
با توجه به ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی که مقررداشته قواعدیکه در مرحله نستین رعایت میشود در مرحله پژوهشی جاری است و چون بموجب ماده 1 قانون حمایت خانواده رسیدگی درمرحله بدوی بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی بعمل می آیدرسیدگی پژوهشی نیز بدون رعایت تشریفات مذکور خواهد بود واحتیاجی به تبادل لوایح نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1351/01/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.