×

دعوی زن علیه شوهر مقیم خارج از کشور - صدور اجرائیه علیه شوهر مقیم خارج از کشور - اجرای اجرائیه در خارج از کشور

دعوی زن علیه شوهر مقیم خارج از کشور - صدور اجرائیه علیه شوهر مقیم خارج از کشور - اجرای اجرائیه در خارج از کشور

دعوی-زن-علیه-شوهر-مقیم-خارج-از-کشور---صدور-اجرائیه-علیه-شوهر-مقیم-خارج-از-کشور---اجرای-اجرائیه-در-خارج-از-کشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

1 - مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی میرود و در آنجا سکونت مینماید هرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضر بطلاق هم نشود، آیا همسرش میتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه میتواند بصرف ترک خانواده از ناحیه شوهر، گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ بهر صورت ترتیب حل قضیه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقیم شده باشد چیست ؟
2 - در چنین شرایط آیا زن میتواند علیه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ، دادسرای محل سکونت زن صالح برسیدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتیب عمل میشود؟
3 - در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا میتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا میتوان اموالی را ک در کشور خارجی محل اقامت خود دارد، برای توقیف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتیب عمل در این حال چگونه است ؟

اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهیه و اعلام داشته است :

1 - با استناد قسمت اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است
در صورتکیه یکی از زوجین مقیم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفیکه درایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد هر یک زوجین که در ایران مقیم باشد، میتواند علیه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید.
2 - در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معین شده باشد، دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ، دادسرای محل سکونت زوجه برای رسیدگی به بزه ترک انفاق صلاحیت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربیگانه مرتکب ترک انفاق گردد، حسب اصول آئین دادرسی کیفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحیت رسیدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی خواهان مقیم ایران بر مبنای خصائص وویژگیهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاءشده است .
3 - برای مطالبه مهریه ، زن میتواند تقاضای صدور اجرائیه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند0بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ، دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسیدگی به آن تابع مقررات قانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسیدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتیکه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد.
و اما تامین اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ، در صورتی میسر است که بین ایران و کشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 52

تاریخ تصویب : 1351/01/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.