×

در صورت فوت پدر فرضی و با احراز زنده نبودن پدر میتوان برای صغیر قیم تعیین کرد؟

در صورت فوت پدر فرضی و با احراز زنده نبودن پدر میتوان برای صغیر قیم تعیین کرد؟

در-صورت-فوت-پدر-فرضی-و-با-احراز-زنده-نبودن-پدر-میتوان-برای-صغیر-قیم-تعیین-کرد؟

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

54 شماره 18هفته دادگستری صفحه 272

چنانچه شخصی بدون داشتن قرابت نسبی خود را پدرطفل معرفی و برای او شناسنامه گرفته باشد آیا با فوت مشارالیه و با وجود زنده بودن پدر میتوان برای طفل سرپرست تعیین نمود؟
با توجه بماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصبوب 22 اردیبهشت ماده 1319 که در ذیل درج میگردد:
ماده 47 مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادیکه بر طبق آن صادر میشود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از اسنادرسمی و معتبر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود، سایراسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبرنخواهدبود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/6/1343 چنین اظهارنظر نموده است :
با توجه بماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22اردیبهشت ماه 1319 چون مادام که خلاف مندرجات شناسنامه فعلی طفل در دادگاه صلاحیتدار ثابت نشده شناسنامه بقوت و اعتبار خودباقی است لذا در صورتی اعمال ولایت ولی قهری میسر است که مشارالیه بدادگاه مراجعه و اصلاح شناسنامه را از حیث نام پدر و مادر طفل تقاضا و طبق تقاضای او حکم صادر شود در اینصورت بااصلاح شناسنامه موضوع سرپرست قهرا" منتفی خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 54

تاریخ تصویب : 1343/06/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.