×

موردی که با وجود وصی نصب قیم برای صغیر لازم است - حجر وقیمومت

موردی که با وجود وصی نصب قیم برای صغیر لازم است - حجر وقیمومت

موردی-که-با-وجود-وصی-نصب-قیم-برای-صغیر-لازم-است---حجر-وقیمومت
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

55 شماره 23هفته دادگستری صفحه 353

شخصی در گذشته و ا ز او صغاری باقیمانده است عیال متوفی ازدادسرا تقاضا کرده است که بسمت قیمومت صغارمنصوب شودوصی متوفی باارائه وصیتنامه رسمی مدعی است که از طرف موصی بوصایت تعیین شده و حق دخالت در امور صغار و سرپرستی آنانرا داشته و نصب قیم مجوزی ندارد با توجه باینکه موصی وصی را برای اداره اموال منصوب نموده ووصیتنامه در مورد حق دخالت وصی در امور صفار ونگهداری و تربیت آنان ساکت است آیا در اینمورد باید نصب قیم شود؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 25/9/1343 چنین اظهار نظر کرده است :
چون مدلول وصیتنامه مذکور صرفا" اینست که وصی باتفاق ناظر مبلغی را بعنوان ثلث ماترک بمصارف معینه رسانیده و قیه را بین وراث تقسیم کند و نسبت باداره اموال صغار و نگاهداری و تربیت آنها اختیاری بوصی داده نشده است نصب قیم برای صغار لازم بنظر میرسد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 55

تاریخ تصویب : 1343/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.