×

میزان دستمزد وکیل

میزان دستمزد وکیل

میزان-دستمزد-وکیل

وکیل


شماره پرونده : 37/68

رای دادگاه
گرچه خوانده ضمن لایحه مضبوطه در پرونده شماره 34/100 شعبه 17 دادگاه شهرستان تصدیق کرده است که دعوی در خارج با صلح خاتمه پذیرفته ، ولی نظر به اینکه ، بر طبق مستفاد از مواد71 به بعد آئین نامه قانون وکالت ، تعیین میزان دستمزد وکیل بدون توجه به مقدمات وعلل آن بر حسب تصمیم دادگاه و طریق ختم امرمعین می شود0
نظر به اینکه ، تبصره 1 ماده 74 آئین نامه مزبور، نسبت به اموری که پس از طرح در دادگاه به صلح خاتمه می یابد، ظاهرا" ناظر به موردی است که مطابق مقررات مواد623 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی سازش نامه تنظیم شودو دادگاه مطابق مقررات ختم امر را اعلام و یا گزارش اصلاحی صادر نماید0 و بنابراین ، در صورتی که دادگاه بر طبق مستنبط از لوایح طرفین قرار اسقاط دعوی را صادر نماید، حق الوکاله وکیل هر یک از طرفین تابع تعرفه قرار مزبورخواهدبود0
نظر به اینکه ، به موجب وکالتنامه شماره 21437 مضبوطه درپرونده شماره 34/100، خواهان به عنوان وکیل از طرف خوانده نسبت به توقیف و ابطال اجرائیه به مبلغ یک میلیون ریال اقامه دعوی نموده و موضوع منجر به صدور قرار سقوط دعوی شده و بنابراین خواهان با توجه به شوقق 2،4،7 الی 73 آئین نامه قانون وکالت استحقاق مطالبه نصف حق الوکاله مرحله نخستین را دارد0
با توجه به مراتب مزبور، و اینکه هیچگونه دلیلی که پرداخت یا بطلان دعیو را به نحوی از انحاء اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است ، لذا خوانده محکوم می شود که وجوه زیر را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ بیست و پنج هزار ریال بابت نصف حق الوکاله درمرحله نخستین
2 مبلغ 6377 ریال بابت هزینه دادرسی ،
3 مبلغ 0000 بابت خسارت تاخیر تادیه 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 68

تاریخ تصویب : 1337/08/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.