×

اصل بقای دین - تبدیل تعهد( بند2 ماده 292 ق 0م 0) - حق الوکاله

اصل بقای دین - تبدیل تعهد( بند2 ماده 292 ق 0م 0) - حق الوکاله

اصل-بقای-دین---تبدیل-تعهد(-بند2-ماده-292-ق-0م-0)---حق-الوکاله
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
شماره پرونده : 39/215

رای دادگاه
نظر به اینکه ، بموجب دادنامه های شماره 660 شعبه 10 دادگاه شهرستان 587 شعبه 5 استان و1879 شعبه 10 دیوان کشور پژوهش خوانده به عنوان وکالت از طرف پژوهش خواه در دادرسی شرکت داشته است و در این موضوع اختلافی بین طرفین وجود ندارد0
نظر به اینکه ، به موجب شق الف از ماده 71 آئین نامه قانون وکالت میزان حق الوکاله صدی ده از بهاء خواسته است ، و در صورتی که طرفین بر خلاف آن تراضی نکرده باشند، موکل موظف به پرداخت دستمزد وکیل آن ماخذ خواهد بود0
نظر به ایکه ، خواسته دعوی بنا به حکایت دادنامه های مورد استناد10/128610 ریال تقویم شده ،وبنابراین پژوهش خوانده استحقاق مبلغ 12861 ریال حق الوکاله را داراست ، و پژوهش خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام و یا قسمتی از این مبلغ باشد به دادگاه تقدیم نکرده است ، و تبدیل تعهد پژوهش خواه در مقابل مدعی اصلی نیز به موجب شق 2 ماده 292 قانون مدنی جز با رضایت وی امکان ندارد0
بنابه مراتب مذکور، دادنامه بدوی نسبت به مبغل 3 ریال مخدوش به نظر می سد و گسیخته می شود و نسبت به سایر ارقام محکوم به استرداد می گردد و پژوهش خواه محکوم است که مبلغ 5/385 بابت حق الوکاله وکیل پژوهش خوانده بپردازد رای فرجام پذیراست 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان دکترناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 215

تاریخ تصویب : 1337/08/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

تبدیل-تعهد---حواله

تبدیل تعهد - حواله

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.