×

ازدواج زنی که قیم فرزندان صغیر خود میباشد - عزل قیم - حجر و قیمومت

ازدواج زنی که قیم فرزندان صغیر خود میباشد - عزل قیم - حجر و قیمومت

ازدواج-زنی-که-قیم-فرزندان-صغیر-خود-میباشد---عزل-قیم---حجر-و-قیمومت

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

65 شماره 29 هفته دادگستری صفحه 86

زنی که قیمه صغار است شوهر اختیار کرده و ازدواج خودرابه دادسرا اعلام ننموده است ، با توجه بمواد1251و1252 قانون مدنی آیا قیمه قبل از تقاضای دادسرا و صدور حکم محکمه از سمت خود منعزل است یا مادام که حکم عزل از دادگاه شهرستان صادر و بوی ابلاغ نشده قیم محسوب و علمیاتش منشاء آثار قانونی است ؟
با توجه بموا1251و1252 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 1251 هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را درظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در اینصورت مدعی العموم یا نمایند او با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده 1252 در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهدمدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/1/1344 چنین اظهار نظرکرده است :
طبق مستافد از مادتین 1251و1252 قانون مدنی در خصوص مورد مادام که درخواست عزل قیم از طرف دادسرا نشده و حکم بعزل او ازدادگاه صادرنگردیده قیمه مزبور بسمت قیمومت خودباقیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 65

تاریخ تصویب : 1344/01/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-مدنی-

قانون مدنی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.