×

رسیدگی - رسیدگی و صدور حکم پس ازاجرای نیابت قضائی واعاده پرونده

رسیدگی - رسیدگی و صدور حکم پس ازاجرای نیابت قضائی واعاده پرونده

رسیدگی---رسیدگی-و-صدور-حکم-پس-ازاجرای-نیابت-قضائی-واعاده-پرونده
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

155 شماره 146هفته دادگستری صفحه 9

در پرونده ارجاعی پس از انجام نیابت (مثلا تحقیق از گواه ویا کسب نظر کارشناس و000) و اعاده آن ، چنانچه پرونده آماده صدور حکم باشد، آیا میتوان در وقت احتیاطی حکم داد یا باید دادگاه در وقت رسیدگی مبادرت بصدور رای نماید؟
اداره حقوقی بر حسب نظر مورخ 27/12/51 کمیسیون آئین دادرسی مدنی پاسخ قضیه را چنین اعلام داشته است :
اگر قرار دادگاه معاینه محل باشد پس ازاجرای قرار،برحسب ماده 439قانون آئین دادرسی مدنی ، تعیین جلسه دادرسی لازم است ، ولی اگر قرا رتحقیقات محلی یا کارشناسی صادر شده باشد،پس از اجرای قرار تعیین جلسه منوط بنظر دادگاه است که توضیحی از طرفین لازم بداند یا نه و اگر توضیحی را لازم نداند متیواند بصدور رای مبادرت کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 155

تاریخ تصویب : 1351/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.