×

رسیدگی در جلسه ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و اوپس از رویت وکیل معرفی کرده است

رسیدگی در جلسه ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و اوپس از رویت وکیل معرفی کرده است

رسیدگی-در-جلسه-ای-که-وقت-آن-به-خوانده-ابلاغ-شده-و-اوپس-از-رویت-وکیل-معرفی-کرده-است

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

156 شماره 44 هفته دادگستری صفحه 371

چنانچه پس از ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی به خوانده ، وی وکیل معرفی نماید،آیادادگاه بایدمجددا" وقت را بوکیل خوانده ابلاغ کند؟
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 18/12/1344 چنین اظهرانظر کرده است :
با ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی بخوانده اقدام مجددبرای ابلاغ به وکیلی که بعدا" از طرف او معرفی شده موردی نداردزیرا یکبار ابلاغ بشخصی که صلاحیت دارد از نظر مقررات آئین دادرسی مدنی کافی می باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 156

تاریخ تصویب : 1344/12/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.