×

رسیدگی - رسیدگی با عدم حضور طرفین - رسیدگی در صورت ارجاع پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر

رسیدگی - رسیدگی با عدم حضور طرفین - رسیدگی در صورت ارجاع پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر

رسیدگی---رسیدگی-با-عدم-حضور-طرفین---رسیدگی-در-صورت-ارجاع-پرونده-از-شعبه-ای-به-شعبه-دیگر
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

153 شماره 50هفته دادگستری صفحه 3433

چنانچه در روز جلسه دادرسی ، پرونده شعبه اول دادگاه بعلت تشکیل شعبه دیگری به آن شعبه ارجاع گردد، آیا با عدم حضور طرفین دعوی دادگاه میتواند رسیدگی نماید؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 24/8/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
در هر مورد که شعبه دیگری در دادگاه بخش یاشهرستان اضافه شود تقسیم پرونده ها یا ارجاع پرونده بشعبه جدید بایدبصورتی انجام شود که دادرس شعبه جدید فرصت و مجال بررسی پرونده را داشته باشد و در مورد سئوال که بر حسب ضرورت پرونده شعبه اول دادگاه شهرستان در روز جلسه دادرسی به شعبه دوم ارجاع گردیده چنانچه طرفین دعوی یا وکلای آنها حاضر باشند و یا با ارسال لاحیه رسیدگی را درخواست نموده باشند دادرس دادگاهی که پرونده باو ارجاع شده در همان تاریخ جلسه با حضور متداعیین یاوکلای آنها وی یا با ملاحظه لوایح آنان بدعوی رسیدگی و اتخاذتصمیم می نماید ولی اگر طرفین دعوی یا یکی ازآنهاوچنانچه وکیل داشته باشند وکیل آنها حاضر نبوده و لایحه هم نفرستاده باشند چون محل رسیدگی در اخطاریه صادره شعبه دوم دادگاه شهرستان معین نگردیده و بعداز ارجاع پرونده به شعبه دوم طرفین یا وکلای آنها ازموضوع ارجاع و محل رسیدگی مستحضر نشده اندوممکن است متداعیین یا یکی از آنها به استناد اخطاریه دفتردادگاه بمحل شعبه اول مراجعه کرده و از تشکیل دادگاه در محل شعبه دوم بی اطلاع مانده باشند از این لحاظ در فرض اخیر بهتراست که دادرس شعبه دوم دادگاه شهرستان وقت دیگری را برای رسیدگی معین نماید وطرفین دعوی برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه شهرستان دعوت شوند

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 153

تاریخ تصویب : 1345/08/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.