×

حکم غیابی - ندادن پاسخ کتبی

حکم غیابی - ندادن پاسخ کتبی

حکم-غیابی---ندادن-پاسخ-کتبی

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

159 شماره 38هفته دادگستری صفحه 248

چنانچه در محاکمات عادی مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده ولی درجلسه دادرسی حاضر شده باشد، آیا حکم دادگاه حضوری محسوب میشود؟
با توجه بماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 164 حکم دادگاه در محاکمات عادی درتمام موارد حضوری محسوب است مگر در مواردیکه مدعی علیه جوابی کتبی نداده باشد ودر محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/4/44 باکثریت بشرح زیر اظهارنظر کرده و نظراکثریت مورد تائید کمیسیون حقوق مدنی نیز قرار گرفته است :
بموجب ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در مواردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد بنابراین در محاکمات عادی حضور در جلسه یا جلسات دادرسی مورد نظر نیست بلکه پاسخ کتبی مدعی علیه موثر میباشد و با عدم پاسخگوئی کتبی مدعی علیه حکم غیابی خواهد بود ولو اینکه مدعی علیه در جلسه یاجلساتی هم حاضر شده باشد.

نظر اقلیت
گرچه ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه رادر محاکمات عادی و در موردیکه مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد غیابی دانسته ولی ظاهرا" حکم مزبور ناظر بموردی است که دادگاه بر طب قسمت اول ماده 198 بدون تعیین جلسه رای بدهد والا وقتی که تعیین جلسه لازم شد و مدعی علیه هم در جلسات دادرسی حاضر گردید غیابی تلقی کردن چنین حکمی بر خلاف معنی لغوی غیاب خواهد بود،ممکن است گفته شود چون در صورت ندادن پاسخ کتبی در جلسه بدفاعات خوانده از لحاظ خارج از موعد بودن توجه نمیشود و حضوری تلقی شدن حکم ممکن است موجب تضییع حق او شود، در اینمورد قطع نظر از اینکه نتیجه معلول عمل خود خوانده است با درخواست پژوهش میتواند اقدام به جبران حق خود بنماید بهر تقدیر بنظر اینجانب با حضور خوانده در جلسه دادرسی نمیتوان حکم را غیابی تلقی کرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 159

تاریخ تصویب : 1344/04/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.