×

حکم غیابی - عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی اختصاری

حکم غیابی - عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی اختصاری

حکم-غیابی---عدم-حضور-خوانده-در-جلسات-دادرسی-اختصاری
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

160 شماره 54 هفته دادگستری صفحه 14

در موردیکه دادرسی اختصاری بوده و خوانده در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده ولی در موقع اجرای قرار معاینه محل یاتحقیق از مطلعین در محل حاضر باشد، آیا حکم دادگاه را میتوان حضوری ت لقی نمود؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/3/1346 چنین اظهارنظرکرده است :
چون مقصود از جلسه مذکور در ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی جلسه دادگاه است لذا صرف حضور مدعی علیه در محل اجرای قرار معاینه یا تحقیق محلی موجب آن نخواهد بود که حکم حضوری محسوب شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 160

تاریخ تصویب : 1346/03/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.